JOB4YOU השמה ויעוץ כח אדם

הדרך המהירה והמקצועית למעסיק הנכון

אודותינו
Job4You- שירותי גיוס,יעוץ והשמת כח אדם
חברתנו עוסקת בקשת רחבה ומגוונת של פעילויות בתחום משאבי אנוש ובין היתר מתמחה באיתור וגיוס מועמדים איכותיים במגוון תחומי תעסוקה במשק ובכל הדרגים הכולל: אנשי שיווק ומכירה, כספים וכלכלה, עובדים טכנולוגיים, call center אדמיניסטרציה ועוד. עבודתנו מתבססת על הניסיון האישי בגיוס, קליטה וניהול כח אדם בחברות גדולות במשק, תוך התאמה מקסימאלית למציאות התעסוקה בשוק התחרותי בו רמות כח האדם בתחומי עיסוק רב ומגוון. מניסיוננו הרב אנו מודעים למשאבים הרבים אשר משקיעים הארגונים בגיוס עובדים המתאימים לתפקיד החל מתהליך הגיוס, השקעה בקליטה וההכשרה של העובד. חברתנו עוזרת למעסיק לצמצם משמעותית את זמן החיפוש אחר מועמדים מתאימים ומייעלת את תהליך הקליטה. בתהליך גיוס העובדים מבחינתנו, הדגש הוא על התאמה מרבית בין העובד למקום העבודה, ולשם כך כל מועמד לפני שהוא מוצע לתפקיד ונשלח לראיון במקום העבודה, עובר בין היתר, ריאיון עומק. ג'וב פור יו מחויבת למצוינות ומקצועיות בשירות הניתן ללקוחותיה, חברות ומועמדים גם יחד! נשמח לעמוד לשירותכם בכל עת, צוות ג'וב פור יותנאי שימוש
אתר האינטרנט של גוב פור יו job4you
תנאי שימוש והגבלות משפטיות
לפני השימוש באתר אינטרנט זה ("האתר") אנא קרא תנאים אלה בעיון. כל כניסה לאתר ו/או שימוש באתר משמעותם שאתה מקבל עליך את התנאים האלה("התנאים"), הנך מאשר הסכמתך לתנאים ומצהיר כי קראת אותם והבנת את תוכנם. השימוש באתר אינו מורשה למי שאינו מסכים לתנאים.התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מתייחסים גם לנשים.
השימוש באתר
גוב פור יו מתירה לך לצפות בתוכן שבאתר, לרבות חומרים, מידע, נתונים, טקסט, תוכנה, מוסיקה, קול, תמונות, וידאו, גרפיקה וכל חומר אחר הנכלל באתר ובכלל זה השירותים המוצעים באתר (ביחד, "החומרים") ולהוריד אותם ולהשתמש בהם לשימוש אישי ובלתי מסחרי בלבד, ובתנאי שתפעל בהתאם לכל ההודעות בדבר זכויות יוצרים וקניין רוחני הכלולות בחומרים המקוריים ובכל עותק שלהם. אינך רשאי לשנות את החומרים בצורה כלשהי, להעתיקם, לשכפלם, להפיץ, למכור, להרשות שימוש, להציגם בפומבי, לבצעם, לפרסמם, ליצור נגזרות מהם, ליצור מוצר או תוצר או חומר כלשהו תוך שימוש בחומרים או להשתמש בחומרים בדרך אחרת למטרה ציבורית או מסחרית כלשהי. השימוש בחומרים בכל אתר אינטרנט אחר או ברשת מחשבים לכל מטרה שהיא הינו אסור. החומרים באתר מוגנים בזכויות יוצרים, וכל שימוש בלתי מורשה בכל חומר שבאתר עלול להוות עבירה על חוקי זכויות יוצרים, חוקי סימני מסחר וחוקים אחרים. אם תפר אחד מהתנאים האלה תפוג אוטומטית ההרשאה הניתנת לך להשתמש באתר, וחובה תחול עליך להשמיד מיד כל חומר שהורד או הודפס מהאתר.
איסוף מידע
לצורך קבלת שירותים גוב פור יו באמצעות האתר נדרש כל משתמש למסור באתר מידע כגון שם, כתובת, מספר טלפון, מצב תעסוקה, השכלה, ומידע נוסף (להלן "מידע המועמד"). מטרת קבלת מידע המועמד הינה לאפשר גוב פור יו לבצע ו/או להציע את שירותיה וכן לשפר ולייעל את השירות למועמדים וללקוחות גוב פור יו תפעל כמיטב יכולתה על מנת להבטיח, באמצעים הקיימים והמקובלים בשוק, את אבטחת מידע המועמד מפני גישה בלתי מורשית.השימוש במידע המועמד יעשה בהתאם לנוהלי גוב פור יו לעניין שימוש במידע מסוג זהו בכפוף להצהרת הפרטיות שבאתר זה. גוב פור יו שומרת על זכותה להעביר את מידע המועמד לצדדים שלישיים כפי שביקש המועמד.
גוב פור יו תהיה רשאית לעשות במידע המועמד שימוש כדלקמן: 1. שימוש לצרכיה המנהליים, העסקיים והמסחריים של גוב פור יו ובין היתר לצורך יצירת קשר עם המועמד, דיוור ישיר, מבצעי שיווק ופרסום, הצעת הצעות עבודה ו/או קורסים, באמצעות הדואר, הטלפון, הפקסימיליה או הדואר האלקטרוני.
2. העמדת מידע המועמד לרשות חברות קשורות (אחות, חברת האם חברות בנות ו/או חברות בקבוצה) לצורך המטרות הקבועות בתנאי השימוש הנ"ל;
3. העמדת מידע המועמד, לרשות צדדים שלישיים לצורך הצעתם לכם שלמשרות או מוצרים או שירותים אשר גוב פור יו תהיה סבורה, כי עשוי להיות לכם עניין בהם.
משתמש/ת שאינו/ה מעוניין/ת בהעברת מידע המועמד לצדדים שלישיים כאמור לעיל, חייב/ת לשלוח הודעה על כך בפרטיה הרישום / דואר אלקטרוני . אי משלוח הודעה כאמור תחשב כהסכמה לשימוש גוב פור יו במידע המועמד כמפורט לעיל.
העדר אחריות; שימוש בחומרים
החומרים מוצעים כמות שהם " (as-is)", ללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג שהוא של גוב פור יו אין באמור בתנאים משום מצג של " גוב פור יו " בדבר התאמה למטרה מסוימת, אמינות או דיוק של החומרים או העדר הפרה של זכויות קניין רוחני. " גוב פור יו " אינה אחראית לדיוק ו/או לשלמות ו/או להעדר שגיאות בחומרים באתר ולא תישא באחריות כלשהי לחומרים ו/או לנכונותם. " גוב פור יו " רשאית לערוך שינויים בחומרים או בחלקם, בכל עת וללא הודעה. החומרים באתר עשויים שלא להיות עדכניים ביותר ,ו" גוב פור יו " אינה מתחייבת לעדכן את החומרים באתר בכלל או בתדירות כלשהי. התמונות באתר הן לצרכי המחשה בלבד, ואינן מחייבות. אתה תישא במלוא האחריות לשימוש בחומרים שבאתר ולתוצאותיהם.
הגבלת אחריות
בשום מקרה לא תחול על גוב פור יו, על כל מי מטעמה או על צד ג' אחר כלשהו הנזכר באתר אחריות בגין נזקים כלשהם (לרבות, אך לא רק, ישירים, עקיפים או תוצאתכם, אלה הנובעים מאובדן רווחים, מאובדן נתונים או מהפרעה למהלך העסקים) כתוצאה משימוש, מאי יכולת להשתמש או מתוצאות השימוש באתר, בכל אתר אחר המקושר לאתר, או בחומרים הכלולים באתר ובכל אחד מאתרים אלה, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת, על אף האמור בכל דין. הסעד היחיד המוקנה לך בכל מקרה ועל אף האמור בכל דין, הינו הפסקת השימוש באתר.
העדר ייעוץ
החומרים באתר הינם כלליים באופיים. אין להסתמך על ייעוץ שהתקבל באמצעות האתר לצורך קבלת החלטות כלשהן, לרבות בנושאים מקצועיים, רפואיים, משפטיים, אישיים או כספיים. אין לראות באתר ייעוץ משפטי או מקצועי אחר. לשם כך עליך ליצור קשר עם גוב פור יו לקבלת פרטים מדויקים המותאמים לנסיבות המיוחדת שלך ולנתוני המקרה שלך.
זכויות קניין רוחני
ידוע לך כי החומרים מוגנים זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות קניין רוחני אחרות; על כן , תהא רשאי להשתמש בחומרים אך ורק על פי הרשאה מפורשת של גוב פור יו. אתה מתחייב שלא להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, להרשות שימוש, להציג בפומבי, לבצע, לפרסם, לשנות, ליצור נגזרות מהם, אולי לצור מוצר או תוצר או חומר כלשהו תוך שימוש בחומרים, אלא באישור מפורש של גוב פור יו כמפורט בתנאים. אתה מסכים שלא להעתיק או לשכפל בצורה אחרת את החומרים מכל סיבה שהיא, ולא להרשות לצד שלישי שימוש כאמור.עיצוב ותצוגת האתר מוגנים בזכויות יוצרים וסימני מסחר של גוב פור יו וחל איסור להעתיקם בכללם או בחלקם. חל איסור להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, להרשות שימוש, להציג בפומבי, לבצע, לפרסם, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי את האתר וכל חלק ממנו, לרבות לוגיים, גרפיקה, צליל ותמונות מהאתר, ללא אישור גוב פור יו מראש ובכתב ובכפוף לתנאי האישור. אינך רשאי ליצור מסגרות (Frame) לאתר ללא אישור גוב פור יו מראש ובכתב ובכפוף לתנאי האישור. חל איסור על שימוש ב- Meta Tags או כל טקסט חבוי אחר תוך שימוש בשמה גוב פור יו או בסימני המסחר שלה, ללא אישור גוב פור יו מראש ובכתב ובכפוף לתנאי האישור. כל שימוש בלתי מורשה יגרור הפסקת זכותך להשתמש באתר.למעט כפי שהותר במפורש בתנאים , גוב פור יו אינה מעניקה לך זכות כלשהי בקניין הרוחני של גוב פור יו או של צדדים שלישיים שהחומרים שייכים או קשורים אליהם.
מידע אודות משתמשים
גוב פור יו אינה מעוניינת לקבל ממך מידע סודי באמצעות האתר. כל חומר, מידע, או סוג תקשורת אחרת ("הודעות") שתשדר או תפרסם באתרו/או באמצעותו ייחשבו בלתי סודיים ובלתי קנייניים. ל- גוב פור יו לא תהא כל אחריות בקשר להודעות. גוב פור יו וכל מי מטעמה יהיו חופשיים להעתיק, לגלות, להפיץ, לשלב את ההודעות ולעשות כל שימוש אחר בהודעות ובנתונים, בתמונות, בצלילים, בטקסט ובאלמנטים אחרים המשולבים בהודעות לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, לרבות דיוור ישיר ופרסום. אם תבחר לקבל דיוור ישיר או Newsletters תידרש להירשם באזור המיועד לכך באתר. אם אינך מעוניין או לא תהיה מעוניין בעתיד להיכלל ברשימות גוב פור יו לצורך דיוור ישיר, הנך חייב לשלוח הודעה על כך ל- גוב פור יו לפי הפרטים ב"צור קשר" בסוף התנאים. מידע שתמסור ל- גוב פור יו ואשר מאפשר זיהוי אישי, יטופל בהתאם להצהרת הפרטיות שלמחבר (Privacy Statement) המפורסמת באתר. הנך מנוע מלפרסם באתר או לשדר אליו כל חומר בלתי חוקי, מאיים, כזה שיש בו משום לשון הרע, השמצה, דברי גנאי או פורנוגרפיה, או כל חומר אחר אשר עלול להוות עבירה על חוק כל שהוו כן הנך מנוע מלהשתמש באתר למטרה בלתי חוקית כלשהי.
מידע הנאסף באופן אוטומטי
בדומה לאתרי אינטרנט רבים אחרים, אוסף האתר באופן אוטומטי מידע מסוים שאינו ניתן לזיהוי בקשר למשתמשים באתר, כגון כתובת פרוטוקול האינטרנט ,כתובת IP של מחשבכם, כתובת ה-IP של ספק האינטרנט שלכם, התאריך והשעה שבהם נכנסתם לאתר, כתובת האינטרנט של אתר כלשהו שממנו הגעתם לאתר בקישור ישיר, מערכת ההפעלה שבשימושכם, אזורי האתר שבהם ביקרתם, דפי האתר שאליהם נכנסתם והמידע שצפיתם בו, וכן החומרים שהעליתם לאתר או הורדתם ממנו. המידע שאינו ניתן לזיהוי משמש לניהול האתר והמערכת ולקידום האתר עצמו. הוא עשוי להיגלות לאחרים ולהישמר לצמיתות בארכיונים לצורך שימוש עתידי.
קובצי עוגיה ( להלן: 'עוגיות') – האתר משתמש בטכנולוגיה של עוגיות, המתקינה מידע במחשב של המשתמש באתר כדי לאפשר לאתר לזהות ביקורים עתידיים של מחשב זה. העוגיות משפרות את נוחות השימוש באתר. לדוגמה, המידע המסופק באמצעות עוגיות משמש לזהותכם כמי שכבר השתמשו באתר, לעקוב אחר פעילותכם באתר כדי להיענות לצורכיכם, להציע לכם דפים הכוללים תכנים ומידע מותאמים אישית, לשבץ אוטומטית את פרטי המידע האישי שלכם בטפסים מקוונים, וכיוצא באלה פעולות להקלתה שימוש שלכם באתר.
אם הדפדפן שלכם מתיר זאת, באפשרותכם לבחור לסרב לשימוש בעוגיות, אולם הדבר עלול לפגוע ביכולת השימוש שלכם באתר וביכולת הגישה או השימוש בחלק מתכונותיו.
חדרי צ'ט ופורומים אחרים למשתמשים
למרות זכותה של גוב פור יו לנתר ו/ולבחון ו/או לפקח כל תחום באתר שבו המשתמשים משדרים או מפרסמים הודעות או מתקשרים בינם לבין עצמם, לרבות, אך לא רק, חדרי צ'ט, לוחות מודעות או פורומים אחרים שלמשתמשים, וכן את תוכנן של הודעות כאמור ("הודעות גולשים"), גוב פור יו אינה מתחייבת לבדוק ו/או לבקר ו/או לפקח על הודעות גולשים וגם אם תערוך בדיקות שלהודעות הגולשים, היא אינה מתחייבת לזהות ו/או להספיק להוריד חומר בלתי חוקי או פוגעני גוב פור יו לא תישא באחריות כלשהי בקשר עם תוכנן של הודעות גולשים כלשהן ו/או בקשר עם נזקים שיגרמו כתוצאה מפרסום הודעות כאמור, בין אם הן נראות לגולשים בלתי חוקיות, בלתי מוסריות, מקוממות, בלתי נאותות או פוגעות בתקנתה ציבור או אחרת ובין אם אינן כאמור. גוב פור יו שומרת לעצמה את הזכות להסיר הודעות גולשים הכוללות מידע הנראה לה כמעליב, משמיץ, מגונה או בלתי ראוי מבחינה אחרת. גוב פור יו לא תישא באחריות לתוכנן של הודעות גולשים.
קישורים לאתרי אינטרנט של צד שלישי
הקישורים באתר לאתרי אינטרנט של צד ג' הינם לנוחיותך בלבד. במקרה שתשתמש בקישורים אלה, תצא מהאתר. גוב פור יו לא בדקה את כל אתרי צד ג' אלה, אין לה שליטה עליהם ואין היא אחראית לאתרים אלה או לתוכנם. לפיכך אין גוב פור יו מאשרת אתרים אלה או יוצרת מצג כלשהו לגביהם או לגבי כל מידע, תוכנה, מוצרים או חומרים הנמצאים בהם, או לגבי כל תוצאה העשויה לנבוע מן השימוש בהם. ההחלטה לגשת לאתר צד ג' כלשהו המקושר לאתר היא באחריותך בלבד. כאשר אתה עובר לקישורים עליך לעיין בתנאי השימוש וביתר התנאים וההנחיות באתר המקושר ולנהוג על פי הכתוב בהם.
קישור לאתר
אינך ראשי ליצור קישורים לאתר מאתרים אחרים, אלא באישור גוב פור יו מראש ובכתב ובכפיפות לתנאי האישור ולהוראות כל דין.
סימני מסחר
שמות של חברות ומוצרים הנזכרים בתנאים הנם סימני מסחר ו/או סמלים מסחריים של בעליהם השונים. אין בשימוש באתר כדי להקנות לך זכויות בסימני המסחר של גוב פור יו או שלצדדים שלישיים המפורסמים באתר.
הגבלת גישה
גוב פור יו שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.
כללי
על תנאים אלה ועל האתר יחולו חוקי מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור בתנאים ו/או באתר הינו בבתי המשפט המוסכמים בתל-אביב-יפו. גוב פור יו מנהלת את האתר ממשרדיה בישראל גוב פור יו אינה יוצרת מצג שלפיו החומרים באתר מתאימים או זמינים לשימוש מחוץ לגבולות ישראל. השימוש באתר אסור ממדינות שאינן מקנות תוקף לתנאים הכלולים במסמך זה, לרבות אך לא רק מדינות שבהן תוכן האתר הנו בלתי חוקי. אינך רשאי להשתמש בחומרים או בכל העתק או עיבוד שלהם, לייצאם או לייצאם מחדש באופן שיהווה עבירה על כל חוק או תקנה רלוונטיים. היה ותחליט לגשת אל אתר מחוץ לגבולות ישראל, אתה עושה זאת ביוזמתך שלך ובאחריותך, ותישא באחריות למלא אחר החוקים המקומיים החלים.
גוב פור יו שומרת לעצמה אתה זכות בכל עת לעדכן ו/או לשנות את התנאים בכל עת על-ידי עדכון הודעה זאת. עליך לבקר באתר מפעם לפעם על מנת לבדוק את התנאים המעודכנים, שכן הם המחייבים ממועד העדכון ואילך. הודעות ו/או תנאים משפטיים ייעודיים המצויים בדפים מסוימים של האתר עשויים לגבור על התניות מסוימות הכלולות בתנאים אלה גוב פור יו רשאית להסב את התנאים, ואת כל הזכויות והחובות הנובעות מהם. התנאים יחול ויחייבו את הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.
אין האמור בתנאים כדי לפגוע בזכותה גוב פור יו לקיים דרישות או בקשות מצד גורמים מוסמכים כדין בכל הנוגע לשימוש באתר או למידע המועבר ל- גוב פור יו ונאסף על גוב פור יו בהקשר לשימוש באתר. אם ייקבע כי חלק כלשהו של התנאים אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה על פי דין, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי הגבלת האחריות הנזכרים לעיל, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי התנאים יישארו בתוקפם. ויתר צד, מפורשות אומכ ללא, על זכות הניתנת לו על פי התנאים במקרה מסוים לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויותיו.
תנאים אלה מהווים את ההסכם השלם והמלא בין המשתמש ו- גוב פור יו בהקשר עם האתר, ומחליפים כל תקשורת או הצעה קודמת או אחרת, בין במתכונת אלקטרונית, ובין בעל-פה או בכתב,שעברו בין המשתמש- גוב פור יו ו/או כל מי מטעמה בהקשר לאתר.

ראש/ת צוות הנהלת חשבונות לחברה גלובאלית-ניסיון ניהולי חובה

אשדוד, גדרה, יבנה, ראשון לציון, רחובות - משרה מספר 8879435
תיאור המשרה:
לחברה גלובאלית דרוש/ה מנהל/ת חשבונות ראשי/ת
התפקיד כולל ניהול צוות הנהלת חשבונות בתחומים שונים עד מאזן
דיווחים חודשיים למוסדות, דיווח מע"מ חודשי,
הכנת דוחות שנתיים לביקורת, דיווח לרשויות, ביקורות מס הכנסה.
דוחות ניהוליים.
עבודה תחת חשב החברה

דרישות המשרה:
מנהל/ת חשבונות מוסמך/ת ומנוסה
ניסיון בניהול צוות בהנהלת חשבונות-חובה
ניסיון בעבודה בחברה גלובאלית/ציבורית
שליטה עד מאזן
שליטה בסאפ
אופיס, אקסל
יכולת הובלה,רמה אישיותית טובה, תודעת שירות,לויאליות

הגש מועמדות עכשיו

עובד/ת אחזקה ואינסטלציה !

באר שבע, הרצליה, ירושלים, קריית גת, תל אביב - יפו - משרה מספר 8875425
תיאור המשרה:
לאתר קבוע בחברה מובילה דרוש/ה איש/ת אחזקה ואינסטלציה
התפקיד כולל תיקונים שוטפים באתר, חלק מצוות האחזקה בבניין המשרדים של החברה
אינסטלציה, צבע, מסגרות, פרזול וכו...

דרישות המשרה:
ניסיון באחזקה כללית-חובה
ידע בצבע, מנעולים, אינסטלציה וכו’...
משרה מלאה א-ה
תנאים טובים

הגש מועמדות עכשיו

חשמלאי/ת מתחיל/ת לחברה איכותית

אשדוד, ירושלים, נתניה, ראשון לציון, תל אביב - יפו - משרה מספר 8876021
תיאור המשרה:
לחברה מובילה דרושים/ות חשמלאים למגוון משרות שטח או באתרים קבועים
אפשרות קידום מהירות וקידום רישיון

דרישות המשרה:
רישיון עוזר חשמלאי ומעלה
משרה מלאה
תנאים טובים+ קרן השתלמות וארוחות


הגש מועמדות עכשיו

טכנאי/ת גז לחברה איכותית ומובילה !

חיפה, נתניה, עפולה, ראשון לציון, תל אביב - יפו - משרה מספר 8863837
תיאור המשרה:
לחברת אנרגיהה דרוש/ה טכנאי/ת גז לניהול טכני בתחום
עבודה מול לקוחות עיסקיים

דרישות המשרה:
הסמכה בתחום הגז-חובה
ניסיון כטכנאי-חובה
משרה מלאה
תנאים טובים

הגש מועמדות עכשיו

איש/ת אחזקה לחברה מובילה !

מחוז המרכז, ישראל
לחברה מובילה דרוש/ה איש/ת אחזקה לתפקיד בתחום האחזקה
ביצוע עבודות כלליות בתחום האחזקה כגון: צבע, אינסטלציה, ריצוף, פרזול קל, מסגרות קלה ועוד.

ניסיון באחזקה/טכני-חובה
משרה מלאה א-ה
תנאים ושכר טובים מאוד


* משרה זו פונה לנשים וגברים כאחד.

הגש מועמדות עכשיו

איש/ת אחזקה למבנה ממשלתי

גבעתיים, ירושלים, רמת גן, שדרות, תל אביב - יפו - משרה מספר 8864610
תיאור המשרה:
לחברה מובילה בתחומה לאתר ממשלתי דרוש/ה איש/ת אחזקה
אחזקה שוטפת של המבנה בנושאי אחזקה,
מערכות כיבוי אש ,אינסטלציה, מעליות ועוד.
•טיפול בתקלות ועבודות אחזקה שוטפות

דרישות המשרה:
•ניסיון קודם בתפקיד איש אחזקה – חובה.
•ניסיון קודם בתפקיד בחברות גדולות/גופים ציבוריים – יתרון משמעותי.
•ניסיון וידע בעבודות צבע, חשמל, אינסטלציה .
•יכולת עבודה בצוות ויחסי אנוש מעולים.
משרה מלאה א-ה

הגש מועמדות עכשיו

קצין/ת בטיחות בתעבורה לחברה מובילה

חדרה, חיפה, כפר סבא, נתניה, ראש העין - משרה מספר 8882920
תיאור המשרה:
לחברה מובילה באזור השרון דרוש/ה קצין/ת בטיחות בתעבורה
ניהול והובלת רכבים ומשאיות הכולל קיום נהלי הבטיחות והכשירות בחברה
אחריות על תחום תחזוקת הרכבים, האחזקה והטיפולים השוטפים, טיפול באירועי בטיחות ותחקור תאונות, עבודה מול מוסכים ומעקב שוטף, אינטראקציה מרובה מול ממשקים פנימיים וחיצוניים.

תעודת קצין/ה בטיחות בתעבורה- חובה
הכרות מעמיקה עם חוקי ותקנות התעבורה.
ידע ויכולת לנהל את צי הרכב ואת הנהגים המועסקים בארגון מבחינה בטיחותית.
ידע בתוכנת נצר- יתרון.
ניסיון בתפקיד דומה.
אחריות ועצמאות.
שליטה ביישומי מחשב.
סמכותיות ויכולת להתנהל מול ממשקים מגוונים
המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד
הגש מועמדות עכשיו

רכז/ת תפעול וקשרי דיירים

תל אביב, ישראל - 54353
לחברת בנייה מובילה דרוש/ה רכז/ת תפעול וקשרי לקוחות
התפקיד כולל ליווי הלקוחות , תאום אדריכלי והטמעת השינויים והתוספות המבוקשים על ידם לתוכניות ביצוע איכותיות ותמחור בהתאם.
.

תואר ראשון-יתרון
ניסיון בעולם הבניה-יתרון
תודעת שירות,ארגון,סדר,תקתקנות
יכולת עבודה בצוות , לחץ וריבוי משימות.
משרה מלאה

הגש מועמדות עכשיו

פקיד/ת תפעול ורכש

תל אביב, ישראל - 3532
חברת הייטק דרוש/ה אחראי/ת אדמינסטרציה תפעול ורכש
התפקיד כולל מתן מענה תפעולי,רכש,הזמנות,תיאום קבלנים,טכנאים,ניהול יומנים,פגישות,אירוח ,הזמנת ציודים וכיבודים וכו...ניסיון באדמינסטרציה/תפעול/הזמנות
תודעת שירות גבוהה,תקתקנות,יצוגיות
כושר ביטוי בכתב ובע"פ
אנגלית טובה-יתרון
פריוריטי-יתרון
תנאים טובים
משרה מלאה

הגש מועמדות עכשיו

טכנאי/ת מיזוג+ עוזר/ת לחברה מובילה-קליטה ישירה-תנאים מעולים

תל אביב - 3532
לחברה מובילה בתחום האנרגיה דרוש/ה טכנאי/ת מיזוג לעבודת שטח מול מוסדות ציבוריים ,בנקים וחברות
התפקיד כולל איתור וטיפול בתקלות בתחום מיזוג מרכזי ותעשייתי

הסמכה בתחום המיזוג-חובה
רישיון חשמל כלשהו
ניסיון בעולם המיזוג
משרה מלאה א-ה+ רכב צמוד
תנאים מעולים

הגש מועמדות עכשיו

אינסטלטור/ית שרברב/ית לניהול עבודה

חולון,ירושלים,נתניה,פתח תקווה,תל אביב - יפו
לחברה מובילה בתחום ההנדסה דרוש/ה מנהל/ת עבודה לתחום האינסטלציה
התפקיד כולל עבודה בשטח במספר אתרים,ניהול צוות עובדים,תוכניות עבודה,הזמנת חומרים,טיפול בבעיות בשטח

הכשרה בתחום האינסטלציה-חובה
ניסיון בתחום
משרה מלאה+ רכב
תנאים טובים

הגש מועמדות עכשיו

מנהל/ת חשבונות לחברה מובילה

אריאל, גבעת שמואל, פתח תקווה, רמת גן, תל אביב - יפו - משרה מספר 8796799
תיאור המשרה:
לחברה מובילה לצוות כספים דרוש/ה מנהל/ת חשבונות מנוסה
העבודה כוללת טיפול בתחום החשבונאי עד מאזן,
עבודה בצוות ספקים,
קליטות,התאמות,תשלום למוסדות,בנקים,אשראי וכו...

מנהל/ת חשבונות מוסמך/ת-חובה
ניסיון בתחום
ידע בפריוריטי/סאפ-יתרון
משרה מלאה
תנאים מעולים

הגש מועמדות עכשיו

מנהל/ת תיקי לקוחות לתחום הטלפוניה ואבטחת מידע

כפר סבא, נתניה, פתח תקווה, רמת גן, תל אביב - יפו - משרה מספר 8790995
לחברה מובילה בתחום הטלפוניה ואבטחת מידע דרוש/ה מנהל/ת תיקי לקוח
ניהול קשרי לקוחות אל מול הלקוחות האסטרטגיים של החברה בעולמות מערכות המידע ושרותי טלפוניה
ניהול משא ומתן מול דרגים בכירים ,ניהול תחזית עסקאות והזדמנויות
אחריות על עמידה ביעדים כמותיים ואיכותיים.

ידע בעולם תקשורת ואבטחת מידע ופתרונות תקשורת -
הבנה עסקית ויכולת ניהול מו"מ-חובה
תודעת שירות,יכולת התמדה,וורבאליות
משרה מלאה+ רכב

הגש מועמדות עכשיו

מנהל/ת תיקי לקוחות לחברה בתחום האלקטרוניקה והחשמל

הרצליה, פתח תקווה, רמת גן, תל אביב - יפו - משרה מספר 8774750
לחברה מובילה בתחום האלקטרוניקה והמחשבים דרוש/ה מנהל/ת תיקי לקוחות עיסקיים
העבודה כוללת מתן מענה ללקוחות קיימים,הגדלת תיק לקוח,גיוס ושימור לקוחות

ניסיון במכירות-חובה
יתרון למכירות מעולם החשמל/מחשבים/אלקטרוניקה
משרה מלאה
עבודה באיזור מרכז

הגש מועמדות עכשיו

אחמ"ש שירות ותפעול לחברה מובילה

מחוז המרכז, ישראל
לחברה חדשנית ומובילה דרוש/ה אחמ"ש שירות
התפקיד כולל ניהול זמינות ויעילות מוקד
אוטוריטה מקצועית כלפי נציגים בצוות
סיוע בניהול הצוות למנהל המוקד, כתיבת סידור עבודה, הכנה והפקת דוחות.
מתן פתרונות וביצוע שיחות מנהל


השכלה תיכונית.
ניסיון מוכח במוקד טלפוני.
יחסי אנוש מעולים
שליטה טובה באופיס בכלל ובאקסל בפרט.
אוריינטציה שירותית ומכירתית.
ניסיון כאחמ"ש /בכיר במוקד– יתרון משמעותי.


* משרה זו פונה לנשים וגברים כאחד.

הגש מועמדות עכשיו

מנהל/ת חשבונות לחברה מובילה

מחוז המרכז, ישראל
לחברה מובילה דרוש/ה מנהל/ת חשבונות
התפקיד כולל עבודה בצוות הנהלת חשבונות טיפול בתחום בספקים,תשלומים,התאמות,הכנת חומר למאזן,בנקים וכו...

הסמכה בתחום-חובה
ידע בפריוריטי/סאפ-יתרון
ניסיון -חובה
משרה מלאה
תנאים טובים

הגש מועמדות עכשיו

מנהל/ת טכני איזורי לתחום פרויקטים באחזקת מבנים

מחוז המרכז, ישראל
לחברה גלובלית מובילה דרוש/ה מנהל/ת פרויקטים אזורי
התפקיד כולל אחריות על פרויקטים הנעשים אצל לקוחות עיסקיים של החברה
ניהול וליווי פרויקטים מקצועיים , כולל פגישות עם לקוחות, ביצוע סיורים באתרים ,עבודה שוטפת מול מנהלי האתר,הפעלת קבלנים, מתן תמיכה וליווי מקצועי של מנהלי האחזקה באתרי החברה בתחומי חשמל, מיזוג אויר ואינסטלציה וכד.ליווי פרויקטים מא עד ת

ניסיון בניהול פרויקטים בתחום האחזקה
.היכרות מעמיקה עם מערכות אלקטרו מכניות לרבות מערכות מיזוג אוויר, אינסטלציה, מתח נמוך,
ניסיון בניהול פרוייקטי הקמה או שדרוג גדולים של מערכות אלקטרו מכאניות- יתרון
יחסי אנוש מעולים, ראייה מרחבית, דינאמיות, גמישות מחשבתית- חובה.
אנגלית ברמה טובה מאוד
משרה מלאה
* משרה זו פונה לנשים וגברים כאחד.
הגש מועמדות עכשיו

חשב/ת לחברה בינלאומית-אנגלית טובה

מחוז המרכז, ישראל
לחברה מובילה דרוש/ה חשב/ת מתחיל
הכנת דוחות חודשיים רבעוניים ושנתיים,,שליטה ובקרה על תקציב מול ביצוע חודשי
מעקב, שליטה ובקרה על הכנסות והוצאות.
בקרת צוות הנהלת חשבונות

תואר בראיית חשבון-חובה
עדיפות ליוצאי Big4
אנגלית ברמה גבוהה מאוד - דיבור, כתיבה, קריאה.
אקסל ברמה גבוהה מאד.


טווח שכר


18000-25000
* משרה זו פונה לנשים וגברים כאחד.

הגש מועמדות עכשיו

איש/ת מכירות לתחומי ארועים קולינרים והסעדה

מחוז המרכז, ישראל
לחברה מובילה בתחום הארועים הקולינרים דרוש/ה מנהל/ת מכירות
התפקיד כולל ניהול תיקי לקוח,גיוס לקוחות עסקיים חדשים,טיפול במכרזים,ניהול מו"מ,ליווי בתהליכי התקשרות

ניסיון במכירות שטח-חובה
ניסיון מארגוניים בתחום הארועים/הסעדה/קטרינג...-חובה
משרה מלאה תנאים טובים ושכר גבוה


* משרה זו פונה לנשים וגברים כאחד.

הגש מועמדות עכשיו

מנהל/ת שיווק לעסקים !

מחוז המרכז, ישראל
לחברת גדולה וגלובלית , דרוש/ה מנהל /ת שיווק מנוסה.
התפקיד כולל אחריות על פיתוח האסטרטגיה השיווקית של החברה
יישום של תוכנית השיווק,הובלה ופיתוח של פרויקטים שיווקיים חדשים
שיתוף פעולה שוטף עם סוכנויות שיווק לקמפיינים שיווקיים מתוכננים
עבודה שוטפת עם חברות דפוס ומעצבים גרפיים.
הכנת תוכן שיווקי ומצגות ללקוחות פוטנציאליים.
קידום דיגיטלי בכל ערוצי המדיה
אחריות על ניהול תקשורת חוץ ארגונית ועבודה מול משרד יחסי הציבור
עבודה שוטפת מול ממשקים מרובים במטה החברה, וכן עם מחלקות השיווק בחו"ל.

תואר ראשון רלוונטי-חובה
ניסיון בניהול שיווק בחברות שנותנות שירות/מזון-חובה
ניסיון בעבודה B2B חובה
ניסיון והבנה בכתיבה שיווקית
יחסי אנוש מעולים
יכולת לעבוד על לוח זמנים צפוף
תקשורתיות, יכולת עבודה בצוות, יכולת הנעה, גמישות ואחריות
רמה גבוהה בכל תוכנות ה office.
אנגלית ברמה טובה
משרה מלאה


* משרה זו פונה לנשים וגברים כאחד.

הגש מועמדות עכשיו

מנהל/ת אחזקה ותפעול לאתר קבוע

מחוז המרכז, ישראל
לאתר חברה ממשלתית דרוש/ה מנהל/ת אחזקה
התפקיד כולל ניהול ותפעול האתר מבחינת אחזקה כללית,חשמל,מיזוג,מערכות משולבות אלקטרומכניות וכו...
בקרת קבלנים,ניהול צוות עובדים,
ניהול תקציבים ורכש

הנדסאי/ת/ מהנדס/ת חשמל-חובה
רישיון ראשי ומעלה
ניסיון בניהול אתרים ומבנים
משרה מלאה+ רכב
תנאים טובים


* משרה זו פונה לנשים וגברים כאחד.

הגש מועמדות עכשיו

רכז/ת מכרזים ואדמינסטרציה לחברה גלובאלית

מחוז המרכז, ישראל
לחברה מובילה דרוש/ה אחראי/ת מכרזים ואדמינסטרציה
התפקיד כולל ליווי תהליכים בתחום המכרזים,עבודה משרדית שוטפת,טיפול בהזמנות והצעות מחיר,סיוע למנהל/ת מחלקת מכרזים

חובה ניסיון בסביבה ממוחשבת
תואר ראשון
ניסיון במכרזים והתקשרויות-חובה
סדר,ארגון,דיוק
משרה מלאה א-ה 8:00-16:00


* משרה זו פונה לנשים וגברים כאחד.

הגש מועמדות עכשיו

חשב/ת מתחיל/ה לחברה מובילה

מחוז המרכז, ישראל
תיאור משרה
לחברה מובילה דרוש/ה עוזר/ת חשב
התפקיד כולל,ניהול תהליכי דיווח ובקרת כספים בחברה,תקציבים,
דוחות חודשיים,בקרת הנהלת חשבונות וכו...

דרישות התפקיד
רו"ח מוסמך /ת, יוצא /ת ביג 4-חובה
IFRS,US GAAP
ניסיון מעבודה מחברה ציבורית/גלובאלית/תעשייתית
שליטה באקסל.
ניסיון כחשב/עוזר חשב בחברה ציבורית-יתרון


* משרה זו פונה לנשים וגברים כאחד.

הגש מועמדות עכשיו

טכנאי/ת אחזקה לתחום האנרגיה

מחוז המרכז, ישראל
תיאור משרה
לחברה בתחום האנרגיה דרןש/ה טכנאי/ת לתחום הגז הטבעי
התפקיד כולל מתן שירות ותחזוקה באתרי החברה השונים

דרישות התפקיד
רישיון חשמל מוסמך/מעשי -יתרון
ניסיון בתחום האחזקה-חובה
ניסיון באחזקת מבנים ומערכות (חשמל, מיזוג, בקרה)
הסמכה בתחום הגז/מיזוג אויר-יתרון
משרה מלאה
התפקיד כולל רכב


* משרה זו פונה לנשים וגברים כאחד.

הגש מועמדות עכשיו

ראש/ת צוות שירות ומכירה לחברה מובילה!

מחוז המרכז, ישראל
תיאור משרה
לחברה מובילה דרוש/ה ראש/ת צוות למוקד שירות ומכירה
ניהול מקצועי ,הפקת דו"חות ,ניהול צוות קטן,ביצוע הדרכות

דרישות התפקיד
יכולת הנעת עובדים
ניסיון ניהולי-חובה
רקע בתחום השירות/מכירה או גביה
ניסיון בעבודה במוקד
משרה מלאה


* משרה זו פונה לנשים וגברים כאחד.

הגש מועמדות עכשיו

פקיד/ה לאגף רכש ומכרזים

מחוז המרכז, ישראל
תיאור משרה
לחברה איכותית ומובילה דרוש/ה פקיד/ה למחלקת רכש ומכרזים
העבודה כוללת טיפול אדמניסטרטיבי בהליכי הכנת מכרזים,יד ימינו של מנהל האגף,בקרה וטיפול שוטף בתחום

דרישות התפקיד
ניסיון באדמינסטרציה-חובה
ניסיון בתחום המכרזים/רכש
הקלדת חשבוניות, תעודות משלוח, הזמנות וכד’
- ידע בתוכנות OUTLOOK+ אקסל
- ניסיון בתוכנת SAP / פריוריטי
- תודעת שירות גבוהה, יכולת סדר ואירגון, יחסי אנוש מעולים
משרה מלאה
תנאים טובים


* משרה זו פונה לנשים וגברים כאחד.

הגש מועמדות עכשיו

לאתר מוביל - מנהל/ת לתחום ההסעדה

מחוז המרכז, ישראל
תיאור משרה
לחברה מובילה דרוש/ה מנהל אתר
ניהול צוות עובדים בתחום המטבח,נקיון,הסעדה
הכנת תפריטים,מתן מענה לפניות, אחריות על ניהול שוטף

דרישות התפקיד
ניסיון בניהול אתר בתחום המסעדנות/מלונאות/הסעדה
ניהול יחידת רווח והפסד
ידע ושליטה ביישומי המחשב
משרה מלאה-בוקר


* משרה זו פונה לנשים וגברים כאחד.

הגש מועמדות עכשיו

מהנדס/ת חשמל לניהול אתר בטחוני

מחוז המרכז, ישראל
תיאור משרה
לחברה מובילה דרוש/ה מנהל/ת תפעול ואחזקה
התפקיד כולל ניהול פרויקטים במספר אתרים,בנית תקציב,ליווי תהליכי בטיחות באתרים
אחריות על מערכות אלקטרומכניות

דרישות התפקיד
מהנדס/ת חשמל-חובה
ניסיון בניהול מבנים,
ניסיון בניהול עובדים
ידע וניסיון במערכות חשמל,מיזוג,אחזקה וכו..
משרה מלאה-נכונות לקריאות חירום
שליטה בישומי מחשב-דוחות
תנאים טובים+ רכב


* משרה זו פונה לנשים וגברים כאחד.

הגש מועמדות עכשיו

חשמלאי/ת הנדסאי/ת לחברה מובילה -תנאים טובים !

מחוז המרכז, ישראל
תיאור משרה
לחברה מובילה בתחומה דרוש/ה חשמלאי/ת הנדסאי/ת חשמל
אחריות על תחום החשמל במבני החברה,
בקרת מבנה,טיפול בתקלות חשמל,בקרת קבלנים וכו...
משרה מלאה

דרישות התפקיד
חשמלאי/ת/ הנדסאי/ית מוסמך/ראשי
ידע וניסיון במערכות חשמל
משרה מלאה א-ה
קליטה ישירה בחברה
נכונות לקריאות חירום
קרן השתלמות+ארוחות-תנאים מצוינים


* משרה זו פונה לנשים וגברים כאחד.

הגש מועמדות עכשיו

טכנאי/ת מיזוג לחברה מובילה

מחוז המרכז, ישראל
תיאור משרה
לחברה מובילה דרוש/ה טכנאי/ת מיזוג ואחראי/ת פרויקטים
התפקיד כולל תחזוקה ושירות ללקוחות עסקיים
התפקיד כולל רכב

דרישות התפקיד
הסמכה בתחום המיזוג
רישיון חשמל כלשהו
ניסיון בתחום המיזוג
משרה מלאה
תנאים טובים


* משרה זו פונה לנשים וגברים כאחד.

הגש מועמדות עכשיו

אחראי/ת חדרי ארועים וישיבות !

מחוז המרכז, ישראל - משרה מספר 8951732
תיאור המשרה:
לחברת הייטק דרוש/ה אחראי/ת חדרי ארועים ואירוח
התפקיד כולל אחריות על הזמנות לארועים וישיבות ,הכנת חדרי ישיבות,טיפול בכיבודים,הזמנות וכו...

דרישות המשרה:
ניסיון בתחום האירוח/מלונאות/מסעדנות-יתרון
שליטה בישומי מחשב
תודעת שירות גבוהה,תקתקנות,יצוגיות
משרה מלאה א-ה
תנאים מעולים !
* משרה זו פונה לנשים וגברים כאחד.
הגש מועמדות עכשיו

מיישם/ת מערכות מידע לחברה מובילה

לוד,תל אביב - יפו,פתח תקווה,רחובות,יהוד מונוסון - משרה מספר 9008491
תיאור המשרה:
לחברה מובילה דרוש/ה מיישם/ת מערכת מידע (CRM)
התפקיד כולל הדרכות לעובדי הארגון על מערכת CRM
בחינה וניתוח של צרכי המשתמשים, התאמת המערכת לצרכיהם, ומתן תמיכה במשתמשי המערכת.
כתיבת מסמכי אפיון בהתאם לצרכי המשתמשים.
בניית דוחות למשתמשים בעזרת מחולל הדוחות
הטמעת מודולים חדשים וכו..

דרישות המשרה:
ניסיון בהטמעה וישום למערכות CRM
משרה מלאה א-ה
תנאים טובים

הגש מועמדות עכשיו

פקיד/ת בק אופיס לחברה מובילה

תל אביב - יפו,לוד,גבעתיים,רחובות,יהוד מונוסון - משרה מספר 8990951
תיאור המשרה:
לחברה מובילה דרוש/ה פקיד/ה שירות ובק אופיס
העבודה כוללת מתן שירות בתחום הבק אופיס,,
מענה פנים ארגוני,טיפול בלקוחות-העבודה בצוות של משפחתי קטן

דרישות המשרה:
ניסיון באדמינסטרציה/שירות-חובה
- ניסיון בתוכנת SAP / פריוריטי-יתרון
- תודעת שירות גבוהה, יכולת סדר ואירגון, יחסי אנוש מעולים
משרה מלאה

הגש מועמדות עכשיו

טכנאי/ת מיזוג לחברה מובילה-רכב חברה

תיאור משרה
לחברה מובילה דרוש/ה טכנאי/ת מיזוג ואחראי/ת פרויקטים
אצלנו תקבלו:
רכב חברה
שכר גבוה
אופציות מקידום
תנאים טובים: קרן השתלמות, ארוחות על חשבון החברה, קליטה ישירה לחברה וכו'
התפקיד כולל תחזוקה ושירות ללקוחות עסקיים

דרישות התפקיד
הסמכה בתחום המיזוג
רישיון חשמל כלשהו
ניסיון בתחום המיזוג
משרה מלאה
תנאים טובים


* משרה זו פונה לנשים וגברים כאחד.

הגש מועמדות עכשיו

לחברת הייטק דרוש/ת מנהל/ת אחזקה

תיאור משרה
לחברת הייטק דרוש/ה מנהל/ת אחזקה
התפקיד כולל ניהול ותפעול האתר מבחינת אחזקה כללית,
חשמל,מיזוג,מערכות משולבות אלקטרומכניות וכו...
בקרת קבלנים,ניהול צוות עובדים,

דרישות התפקיד
הנדסאי/ת/ חשמלאי ראשי -חובה
רישיון ראשי ומעלה
ניסיון בניהול אתרים ומבנים
משרה מלאה+ רכב
תנאים טובים


* משרה זו פונה לנשים וגברים כאחד.

הגש מועמדות עכשיו

מכונאי/ת אחזקה לחברת אנרגיה

תיאור משרה
למפעל תעשייתי מוביל דרוש/ה מכונאי/ת לתחום האחזקה למשרת בוקר
התפקיד כולל אחריות על אחזקה המכונות,טיפול שוטף,אחזקה מונעת

דרישות התפקיד
ניסיון בתפקידי מכונאות/מכניקה/אחזקה וכו...
אפשרות לניסיון צבאי
משרה מלאה
תנאים טובים


* משרה זו פונה לנשים וגברים כאחד.

הגש מועמדות עכשיו

נהג- מעל 15 טון לחברה בתחום המיחזור

תיאור משרה
לחברה מובילה בתחום המיחזור דרוש/ה נהג/ת מעל 15 טון
העבודה כוללת ביצוע פינויים בתחום המיחזור לנקודות איסוף

דרישות התפקיד
רישיון מעל 15 טון-חובה
רישיון נהיגה מעל שנה
משרה מלאה
תנאים טובים


* משרה זו פונה לנשים וגברים כאחד.

הגש מועמדות עכשיו

תמחירן/ית לתחום החשמל והתשתיות

תיאור משרה
לחברה מובילה דרוש/ה תמחירן/ית לתחום החשמל
התפקיד כולל ניתוח תכניות ומפרטים לכתבי כמויות, הנדסת מכרזים , בניית כתבי כמויות.
עבודה מול מנהלי הפרויקט ומהנדסי ביצוע בחברה .

דרישות התפקיד
- מהנדס/הנדסאי חשמל/תעשיה וניהול
- ידע ןניסיון בקריאה והבנת תכניות ומפרטים
- ניסיון בתחום מערכות חשמל/מכשור
- שליטה בכל תכנות האופיס דגש על אקסל ברמה גבוהה


* משרה זו פונה לנשים וגברים כאחד.

הגש מועמדות עכשיו

איש/ת אחזקה לחברה מובילה !

תיאור משרה
לחברה מובילה דרוש/ה איש/ת אחזקה לתפקיד בתחום האחזקה
ביצוע עבודות כלליות בתחום האחזקה כגון: צבע, אינסטלציה, ריצוף, פרזול קל, מסגרות קלה ועוד.

דרישות התפקיד
ניסיון באחזקה/טכני-חובה
משרה מלאה א-ה
תנאים ושכר טובים מאוד


* משרה זו פונה לנשים וגברים כאחד.

הגש מועמדות עכשיו

מנהל/ת חשבונות לחברה מובילה

תיאור משרה
לחברה מובילה דרוש/ה מנהל/ת חשבונות
התפקיד כולל עבודה בצוות הנהלת חשבונות טיפול בתחום בספקים,תשלומים,התאמות,הכנת חומר למאזן,בנקים וכו...

דרישות התפקיד
הסמכה בתחום-חובה
שליטה באופיס,ידע באקסל
פריוריטי/סאפ-יתרון
ניסיון -חובה
משרה מלאה 8:00-16:30
תנאים טובים


* משרה זו פונה לנשים וגברים כאחד.

הגש מועמדות עכשיו

פקיד/ה בק אופיס ושירות לחברה מובילה

תיאור משרה
לחברה בתחום המיחשוב דרוש/ה פקיד/ה שירות ובק אופיס
העבודה כוללת מתן שירות בתחום הבק אופיס,מענה פנים ארגוני,טיפול בלקוחות וכו...

דרישות התפקיד
ניסיון באדמינסטרציה/שירות-חובה
- תודעת שירות גבוהה, יכולת סדר ואירגון, יחסי אנוש מעולים
משרה מלאה


* משרה זו פונה לנשים וגברים כאחד.

הגש מועמדות עכשיו

חשמלאי/ת הנדסאי/ת לחברה מובילה -תנאים טובים !

תיאור משרה
לחברה מובילה בתחומה דרוש/ה חשמלאי/ת הנדסאי/ת חשמל
אחריות על תחום החשמל במבני החברה,
בקרת מבנה,טיפול בתקלות חשמל,בקרת קבלנים וכו...
משרה מלאה

דרישות התפקיד
חשמלאי/ת/ הנדסאי/ית מוסמך/ראשי
ידע וניסיון במערכות חשמל
משרה מלאה א-ה
קליטה ישירה בחברה
נכונות לקריאות חירום
קרן השתלמות+ארוחות-תנאים מצוינים


* משרה זו פונה לנשים וגברים כאחד.

הגש מועמדות עכשיו

מיישם/ת פריוריטי /CRM לחברה מובילה !

תיאור משרה
לחברה מובילה דרוש/ה מיישם ERP ומיישם CRM
תמיכה במערכת בנושאים כגון רכש, מכירות, לוגיסטיקה וכספים .
אפיון תהליכים בשילוב עם המחלקות השונות בחברה.
פיתוח ויישום מערכת פריוריטי בארגון: בניית ממשקים, ניתוח צרכים, אפיון דרישות, מיפוי, הרשאות, בדיקות והדרכה.
עבודה עם גורמים רבים, מתן מענה למשתמשים בחברה, פתרון תקלות,

דרישות התפקיד
ניסיון בעבודה בתחום כמיישם/ת/מטמיע/ה
משרה מלאה א-ה
תנאים מעולים


* משרה זו פונה לנשים וגברים כאחד.

הגש מועמדות עכשיו

שרטט/ת לתחום מתח נמוך

תיאור:
לחברה מובילה דרוש/ה שרטט/ת לתחום בקרה וחשמל
העבודה במחלקת מתח נמוך של המפעל
השתלבות בפרויקטים
ביצוע שרטוט לשלבי התכנון עבור ביצוע פרויקטים

דרישות:
בוגר/ת קורס מקצועי בתחום השרטוט
ידע והבנה טכנית בתחום חשמל/בקרה-יתרון
ניסיון בעבודה במערכות שרטוט
ניסיון ב NEVIS ובים 360 – יתרון
אנגלית ברמה טובה

הגש מועמדות עכשיו

חשמלאי/ת אחזקה למשרת שטח+ רכב

תיאור:
לחברה מובילה בתחום האנרגיה דרוש/ה חשמלאי/ת שטח לתחום אחזקת אתרים בתחום האנרגיה,
התפקיד כולל אחזקה ותפעול אתרים,מתן מענה לקריאות,אחזקה שנתית

דרישות:
רישיון חשמלאי/ת מוסמך/ראשי-חובה
ניסיון בעבודות חשמל/טכני/אחז’ה/מיזוג
משרה מלאה א-ה
נכונות לקריאות חירום

הגש מועמדות עכשיו

מנהל/ת צוות חשמל ואחזקה לחברת הייטק

תיאור:
לבנין משרדים דרוש/ה מנהל/ת אחזקה
התפקיד כולל ניהול תחום האחזקה-מערכות מיזוג,חשמל,אחזקה,
בקרת קבלנים ,ניהול צוות קטן של עובדים
אחזקה מונעת,שנתית וכו...

דרישות:
חשמלאי/ת מוסמך/ראשי-חובה
ניסיון בניהול צוות עובדים
ידע במערכות חשמל ואחזקה
משרה מלאה
נכונות לקריאות חירום
תנאים מצוינים

הגש מועמדות עכשיו

עוזר/ת חשמלאי/ת לתחום החיווט והתשתיות

תיאור:
לחברה מובילה דרוש/ה עובדים/ות לעבודות אחזקה והנחת תשתיות בתחום החשמל
העבודה במפעל תעשייתי,חיווט לוחות,הכנת תשתיות וכו...

דרישות:
עוזר/ת חשמלאי-יתרון
ניסיון טכני-יתרון
משרה מלאה א-ה
המשרה כוללת הסעות
שכר מעולה

הגש מועמדות עכשיו

בקר/ת איכות לחברה בתחום המכונות

תיאור:
לחברה מובילה דרוש/ה בקר/ת איכות לתחום המכונות והאלקטרוניקה
התפקיד כולל ביקורת איכות במחסן ,
ביקורת שטח על פריטים וציוד שוטף המגיע מהארץ ומחו"ל

דרישות:
הנדסאי /ת מכונות - יתרון
ניסיון בקריאת שרטוטים - חובה
ניסיון מתחום הרכיבים/מכונות-יתרון
אנגלית טכנית ברמה טובה
שליטה באופיס,ישומי מחשב
ידע ב SAP – יתרון
משרה מלאה

הגש מועמדות עכשיו

פקיד/ת בק אופיס לחברה מובילה

תיאור:
לחברה מובילה דרוש/ה פקיד/ה שירות ובק אופיס
העבודה כוללת מתן שירות בתחום הבק אופיס,,
מענה פנים ארגוני,טיפול בלקוחות-העבודה בצוות של משפחתי קטן

דרישות:
ניסיון באדמינסטרציה/שירות-חובה
- ניסיון בתוכנת SAP / פריוריטי-יתרון
- תודעת שירות גבוהה, יכולת סדר ואירגון, יחסי אנוש מעולים
משרה מלאה

הגש מועמדות עכשיו

מנהל/ת מוקד מכירות ובק אופיס לחברת אנרגיה

תיאור:
לחברה מובילה בתחום השירות דרוש/ה מנהל/ת למוקדי השירות והמכירה
התפקיד כולל ניהול המוקדים-ביצוע בקרות , קביעת יעדים בהתאם להנחיות ההנהלה.
בנייה, הטמעה ושיפור תהליכי עבודה בכל אחד מחלקי המוקד
עבודה בסביבה מרובת משימות, עבודה מול ממשקים,
טיפול בבעיות, עמידה ביעדים ועזרה לצוות המוקדים

דרישות:
ניסיון בניהול מוקד בתחומי המכירות/שירות לפחות שנתיים
שליטה באופיס,אקסל ברמה טובה
תודעת שירות גבוהה,גמישות מחשבתית,תקתקנות
משרה מלאה
תנאים טובים

הגש מועמדות עכשיו

חשמלאי/ת למבנה משרדים

תיאור:
לבנין משרדים של חברה טכנולוגית דרוש/ה חשמלאי/ת מוסמך/ראשי עם ידע באחזקת מבנה
ביצוע טיפול בתקלות שוטפות,ביצוע אחזקה מונעת,בקרת קבלנים וכו...

דרישות:
רישיון מוסמך/ראשי-חובה
ניסיון בתיקון ואיתור תקלות חשמל,
משרה מלאה
נכונות לקריאות חירום
תנאים טובים

הגש מועמדות עכשיו

אחראי/ת חדר בקרה למפעל באיזור אשקלון

תיאור:
דרוש/ה אחראי/ת תפעול חדר בקרה במתקן התפלה
התפקיד כולל: קידום, תעדוף ותיעוד התקלות הנפתחות עבור צוות ההפעלה של המתקן,
פיקוח ובקרה על קיום נהלי העבודה בצוות.

דרישות:
ידע בתחום מכונות / מים / בקרה / סביבה-יתרון
היכרות עם תוכנות Office - חובה
ידע בתוכנות ERP - יתרון
אנגלית טובה
המתקן פועל 24/7,עבודה במשמרות של 8-12

הגש מועמדות עכשיו

עובד/ת אחזקה בעל ידיים טובות

תיאור:
לחברה מובילה דרוש/ה עובד/ת אחזקה כללית לעבודה בחברת הייטק
העבודה כוללת טיפול בתקלות שוטפות,
תיקוני צבע,החלפת שקעים,תקשורת וכו...

דרישות:
ניסיון באחזקה/טכני
תודעת שירות גבוהה,יכולת עבודה בצוות
משרה מלאה א-ה
תנאים מעולים

הגש מועמדות עכשיו

ממונה בטיחות לחברה מובילה בתחום חשמל/מיזוג

תיאור:
לחברה מובילה דרוש/ה ממונה בטיחות
התפקיד כולל בקרה על עמידה בדרישות החוק לתחומי בטיחות, בריאות תעסוקתית והגנת הסביבה בכלל הפעילויות המבוצעת באתר .
חקירת אירועים ותאונות באופן יסודי , ביצוע פעולות מתקנות נדרשות לפי הצורך
הדרכת צוותי העובדים- עמידה בדרישות חוק, נהלים ומדיניות
בקרה על צוות העובדים וקבלני המשנה- רישיונות,
הסמכות והיתרים הנדרשים לביצוע עבודתם.

דרישות:
ממונה בטיחות מוסמך/ת-חובה
ניסיון בתפקיד דומה
בעל נסיון מעולם חשמל/ מיזוג אוויר - יתרון
ניסיון מוכח בהדרכת עובדים- חובה
משרה מלאה

הגש מועמדות עכשיו

מנתח/ת מערכות מידע לתחום הפיננסי

תיאור:
לחברה מובילה דרוש/ה מנתח/ת תהליכים לתחום הבילינג
אפיון ותחזוקה מערכת הבילינג למערכות ה-CRM וה- ERP של הארגון
איתור וטיפול בתקלות שוטפות במערכת
שדרוג המערכות בהתאם לדרישות העסקיות,אפיון ישום והדרכה

דרישות:
ניסיון בניתוח מערכות מידע עם דגש על מערכות כספים וגביה
הבנה מעמיקה של תהליכי חיוב /בילינג והתחשבנות עם לקוחות – חובה!
ניסיון בעבודה מול בסיס נתונים Oracle.
תודעת שירות גבוהה,יכולת עבודה בצוות ובלחץ משימתי,
משרה מלאה
תנאים טובים

הגש מועמדות עכשיו

אחראי/ת אחזקה לחברת הייטק מובילה

תיאור:
לחברת הייטק דרוש/ה מנהל/ת לצוות האחזקה והחשמל
ניהול תחום האחזקה -תחזוקת מנע/שבר של מע’ חשמל
עבודה עם מערכות אלקטרומכניות
עבודה עם מערכת בקרת מבנה,מתח נמוך,גנרטורים
תפעול מערכות תאורה, חשמל, מיזוג אויר וכו’

דרישות:
רישיון חשמלאי ראשי ומעלה- חובה!
ניסיון בתחזוקת מבנים ומערכות- חשמל, מיזוג אויר- יתרון משמעותי
יכולת עבודה בצוות
אוריינטציה טכנית ויכולת עבודה בסביבה ממוחשבת
שירותיות, מקצועיות, משמעת עצמית גבוהה, מסירות ואחריות
משרה מלאה+ רכב

הגש מועמדות עכשיו

טכנאי/ת מיזוג אויר

תיאור:
לחברה בינלאומית מובילה
למשרת שטח דרוש/ה טכנאי/ת מיזוג אוויר,
למשרה הכוללת אחזקה של מערכות מיזוג מרכזיות ומפוצלות
עבודה עם לקוחות עסקיים-שירות בלבד ללא התקנות

דרישות:
טכנאי מיזוג אויר מורשה
ניסיון במיני מרכזי/מפוצלים/תעשייתי
רישיון חשמל כלשהו
משרה מלאה
תנאים טובים

הגש מועמדות עכשיו

פקיד/ת בק אופיס ותמיכת לקוחות עסקיים !

תיאור:
לחברה בינלאומית דרוש/ה פקיד/ת שירות ובק אופיס
התפקיד כולל מתן מענה ללקוחות לגבי הזמנות עד האספקה
מעקב ועדכון לו"ז אספקות,טיפול בבקשות
טיפול בתלונות לקוח בתיאום מול המחלקות השונות

דרישות:
ניסיון עבודה בשירות לקוחות- יתרון
סדר וארגון,תקתקנות
כושר ביטוי בכתב ובע"פ
תודעת שירות גבוהה,עבודה בצוות
משרה מלאה א-ה

הגש מועמדות עכשיו

חשמלאי/ת בכיר לחברת הייטק !

תיאור:
לחברה מובילה דרוש/ה חשמלאי/ת מנוסה
התפקיד כולל טיפול בתקלות חשמל במבנה,אחזקה מונעת,בקרת מבנה,
עבודה מול גורמי חוץ ופנים
בקרת קבלנים,מתן מענה לפניות שוטפות

דרישות:
רישיון מוסמך ומעלה
ניסיון בתחום החשמל-מערכות מבנה
משרה מלאה
תנאים טובים+ ארוחות+ קרן השתלמות

הגש מועמדות עכשיו

מנהל/ת אחזקה לאתר בתחום האנרגיה

תיאור:
לחברה מובילה דרוש/ה מנהל/ת אחזקה מכנית לאתר בתחום האנרגיה
התפקיד כולל ניהול אתר טכני מבחינת אחזקה
ניהול קבלני משנה,אחזקה מונעת ושנתית
טיפול בהצעות מחיר,הסכמים שנתיים וכו...
נדרשת שליטה טובה מאוד באנגלית ובעברית

דרישות:
מהנדס/ת מכונות-חובה
ניסיון בניהול אחזקה-חובה
ידע במכניקה,מסגרות,אחזקה כללית,חשמל וכו...
יכולת ביטוי בכתב ובע"פ
תודעת שירות גבוהה
שליטה בישומי מחשב
אנגלית ברמה טובה מאוד

הגש מועמדות עכשיו

עוזר/ת חשב לחברת אנרגיה

תיאור:
לחברה מובילה בתחומי האנרגיה דרוש/ה עוזר/ת חשב
התפקיד כולל דיווחים חודשיים,עריכת דוחות רבעוניים ושנתיים,מעקב תקציבים,בקרת הנהלת חשבונות וכו...

דרישות:
הסמכה כרואה חשבון-חובה
לאחר התמחות במשרדי רו"ח מובילים
שליטה באקסל,אופיס
ידע ב IFRS

הגש מועמדות עכשיו
  • תל אביב, ישראל

  אנו יכולים לסייע בכתיבת  קורות חיים בעברית

זה פשוט מאוד: ננהל שיחה אישית כדי להכיר אותך לעומק, נאפיין את הצרכים שלך, נדגיש את היתרונות שלך, נבצע אופטימיזציית מילות מפתח ונתאים את קורות החיים שלך בדיוק בשבילך.
קורות חיים בהתאמה אישית: יזניקו לך את הקריירה יבדלו אותך מהמתחרים ישפרו את סיכויי הקבלה שלך ישפרו את השכר שלך יובילו אותך להצלחה


איך זה עובד ?

1. מנהלים שיחת רקע ראשונית

2. ממלאים טופס קצר או שולחים  אלינו את קורות החיים הישנים 

3. אנשי המקצוע שלנו  יבנו לכם קורות חיים של מקצוענים

4. קורות החיים המקצועיים שלכם ימתינו לכם בתיבת המייל

5.  לבדיקת קורות החיים בניית קובץ מתאים אנא פנו אלינו דרך *צור קשר*

כלים לניהול פרוייקט החזרה לשוק העבודה סידרה של כלים פשוטים עשויה לקצר ולייעל את תהליך חיפוש העבודה, במיוחד בתקופת מיתון.

אחד הטורים האחרונים עסק בחשיבות של ניהול תהליך חיפוש עבודה כפרוייקט לכל דבר, עם דגש על אינטנסיביות החיפוש, תוך שימוש בכלי ניהול ובקרת פרוייקט כתנאי להצלחה. בתגובה לטור, שאלו מספר קוראים 'מהם כלי ניהול ובקרת פרוייקט חיפוש עבודה?' חלקם תהו מדוע בכלל נדרשים כלים? האם לא מספיק לשלוח 'קורות חיים' לכמה שיותר הצעות עבודה? התשובה היא חד משמעית, לא. לא מספיק. מדוע? תהליך חיפוש יעיל דורש עשרות פעולות יזומות בשבוע, במיוחד בתקופת מיתון (יש שימליצו לפחות על 10ביום, יש שיגידו שמספיקות 5). חלק מהפעולות הן 'קטנות' (בירור טלפוני בחברת השמה, איתור טלפון עדכני של ממליץ חשוב, שליחת 'קורות חיים' למשרה חדשה וכו'), חלקן 'גדולות' (ראיון עבודה, מבחני מיון, פגישת נטוורקינג חשובה וכו'), מרביתן דורשות מעקב. בתחילת התהליך נדמה שהכל בשליטה. שלחנו 'קורות חיים' למספר מקומות, שניים חזרו, אחת הפניות הניבה ראיון, ועכשיו מחכים. אז מה יש פה לנהל? נתחיל בזה שאחרי שבועיים, רוב האנשים לא זוכרים למי הם שלחו מה. אם הגישו מועמדות למספיק משרות, הם לא זוכרים לאלו חברות השמה, לאיזה אנשים ברשת הקשרים, הם בוודאי לא זוכרים לאיזה הצעות עבודה, לאילו תפקידים, לאלה חברות. לכן רצוי לבנות כמה כלים ממש פשוטים (רצוי ממוחשבים) לייעול התהליך: 1. ניהול קובץ הצעות עבודה אם מסמך 'קורות החיים' מספיק טוב, גם בתקופת מיתון השוק מתחיל להגיב, הטלפון מתחיל לצלצל. לעיתים ראיון טלפוני קצר, לעיתים ארוך, לעיתים הזמנה לראיון פיזי. ברוב המקרים אנשים לא באמת מזהים מי מתקשר, מאיזו חברה, לאיזה תפקיד. איך בדיוק אפשר לבצע מכירה טובה של עצמך אם לא זוכרים מי החברה ומה הגדרת התפקיד? איך יודעים על מה לשים דגש, על הניסיון המקצועי? על זה הניהולי? איך מתכוננים בהצלחה לראיון פיזי, איך יודעים לענות אפילו לשאלה האלמנטרית בדבר ציפיות השכר כשלא יודעים באיזה תפקיד מדובר? שהרי אותו אדם עשוי לקבל שכר שונה בעשרות אחוזים לתפקידים שונים (גובה השכר הוא קודם כל פונקציה של התפקיד ורק אחר כך של האדם עצמו וכישוריו). איך יודעים לאיזה סוגי משרות השוק מגיב או לא? לכן חייבים באופן שוטף לתעד תיעוד מדוייק של כל המשרות אליהן מגישים מועמדות, כולל המלל בגוף ההצעה (ההגדרה ודרישות התפקיד שפורסמו). איך הגעת למשרה, מי החברה, מי איש הקשר, הטלפון והמייל שלו, מתי התפרסמה ההצעה, מתי נשלחו קורות החיים, איזו גירסה שלהם, האם היתה תגובה, מה הסטטוס הנוכחי של כל הצעה כו'. 2. ניהול קובץ מקורות חיפוש רצוי לייצר רשימה של כל חברות ההשמה והחברות המעסיקות אליהן פנית באופן ייזום, כולל תיעוד מדויק למי שלחת איזו גירסת קורות חיים, ורשימת אתרי הדרושים בהם אתה משתמש. יש לעדכן את הקובץ באופן שוטף, על מנת לקבל אינדיקציה טובה להיקף מקורות החיפוש ותדירות הפעלתם. 3. ניהול קובץ נטוורקינג רשת הקשרים היא הכלי האפקטיבי ביותר למציאת עבודה, אותו צריך להפעיל באינטנסיביות ובחוכמה. חייבים לנהל רשימה של אנשי הקשר (כולל ציון הקרבה, הפוטנציאל לסייע, מועד קשר אחרון, מועד קשר הבא וכו'), ו"הלידים" הפוטנציאלים שעשוי להניב כל אחד מהם. לא מספיק לשלוח 'קורות חיים' לכמה חברים ולהניח שזה מספיק. רצוי לערוך פגישות פיזיות עם כל אחד מהם, לא לפני שמתכננים מראש כיצד למכור את עצמך בפגישה (אין להניח שאיש הקשר יודע בדיוק מה הרקורד התעסוקתי שלך, ההתמחות הספציפית, ההצלחות בתפקידים הקודמים וכו'), ואיזה סיוע בדיוק אתה מבקש. אנשים מניחים בטעות שתוצאה טובה של מפגש כזה היא חיבור למשרה ספציפית, שלא לדבר על "הצנחה" לתפקיד. לעיתים קרובות לאיש הקשר אין נגישות לאף משרה פוטנציאלית אך הוא עשוי לחבר אותך לאנשים חדשים מתוך רשימת הקשר שלו, שיובילו אותך לתפקיד חייך. הרחבת רשת הקשרים ותיעודה היא משימה עליונה בחשיבותה לקריירה בכלל, ולתהליך חיפוש העבודה בפרט. טעות נוספת היא להסתפק בשיחה או פגישה אחת עם איש קשר ולהניח שהוא ממשיך לעבוד בשבילך. לא ולא. האנשים הללו הם סוכני המכירות שלך וצריך להמשיך לתקשר אתם ולהפעיל אותם ככל שנידרש. 4. ניהול קובץ יזמויות לעיתים החזרה לשוק העבודה היא במתכונת של יזמות עצמאית ולא כשכירים. מומלץ מאד לתעד כל רעיון (גאוני או טיפשי כאחד), כבסיס לפיתוח פעילות בטווח הקצר או הארוך. אין לכם מושג כמה רעיונות טובים מבליחים לרגע ונעלמים כלא היו. 5. ניהול קובץ משימות כל אחד מהכלים הקודמים אמור לייצר הרבה משימות חדשות שאת ביצוען יש לנהל. הרחבת מעגל המועמדויות למשרות חדשות, הכנה לראיונות עבודה, מעקב אחרי הצעות קודמות, תחזוק הקשר עם חברות ההשמה והנטוורקינג, פיתוח ייזמויות וכו'. מי שיוזם מספיק מהלכים נדרש לבצע כל יום לא מעט משימות, חלקן בעלות פוטנציאל "דחיינות". אנשים נוטים לדחות או לשכוח את מה שקשה או 'לא נעים' להם לעשות (להתקשר לברר מה קורה עם משרה אליה התראיינו, "לנדנד" לחברת השמה, להתקשר לממליץ או לאיש קשר וכו'), והתוצאה היא ניהול פאסיבי או חלקי של התהליך. חשוב לייצר רשימת משימות שבועית מפורטת ולעדכן ברמה היומית את המשימות שבוצעו, והחדשות שמניב התהליך מידי יום. 6. ניהול קובץ פעולות לעיתים קרובות אנשים מתלוננים שהם מחפשים עבודה במרץ כבר שבועות ולא קורה כלום. כשהם מתבקשים לשחזר מה עשו מסתבר שלא הרבה, מספר פעולות בודדות בשבוע במקרה הטוב. הם לא משקרים, הם מוטרדים ועסוקים מאד בתהליך, אבל יותר במחשבות מאשר בפועל. לכן רצוי לתעד את מספר הפעולות השבועיות (גדולות, קטנות וקטנטנות), על מנת שתהיה בקרה על אינטנסיביות התהליך (פחות מ 25 פעולות בשבוע, צריכה להידלק נורה אדומה). הכלים הללו והתיעוד המפורט מספקים אינפורמציה יקרה מפז גם לגבי איכות התהליך והמיצוב בשוק. הם מניבים מידע באשר לאיכות מסמכי קורות החיים, תדירות הראיונות ואיכותם, התדמית המקצועית הנתפסת, ערך השוק והפוטנציאל התעסוקתי בשווקי העבודה השונים. הם מאפשרים לזהות טוב יותר את הכשלים, להשתפר תוך כדי, ובסופו של דבר לקצר את תהליך מציאת העבודה. התיעוד הזה חשוב גם לטווח הארוך, לאחר החזרה לשוק העבודה. הוא בסיס מצוין להמשך בנייה ותחזוקה של נטוורקינג איכותי בונה קריירה, הוא בסיס מידע מעולה לתהליך חיפוש העבודה הבא. למי שעדין לא השתכנע, שמאמין כי הוא איננו זקוק לכלי ניהול, יש שתי אפשרויות: או שהוא המוצר הכי חם בשוק שיימצא עבודה תוך דקה, או שכנראה הוא לא עושה מספיק כדי למצוא עבודה. חד משמעי.

השאלות הכי קשות בראיון עבודה

השאלות הכי קשות שיכולות לעלות בראיון עבודה חיפוש עבודה יכול להיות עסק לא קל. לפעמים מגיעים לראיון עבודה שאנחנו ממש מצפים לו ולא מכינים את עצמנו לסוג של שאלות שאף פעם לא נשאלנו. כדאי לקחת בחשבון סוגים שונים של שאלות. לפניכם מספר דוגמאות: 1. דבר על עצמך.... זו אחת השאלות הכי קשות. חשוב לקחת את השאלה הזו בחשבון ופשוט להכין את עצמך לשאלה כזו. גמגומים לא באים בחשבון. נסה לספר בסדר כרונולוגי את כל הדברים שעברת ורלוונטיים – תיכון, צבא, אוניברסיטה, התפקידים שעשית וכו'. נסה לספר בקצרה בכל מקום מה עשית, במה היית מעורב, פרויקטים שהובלת וכו'. אפשר להוסיף תחביבים, התנדבויות ושאר עיסוקים מעניינים. רצוי להכין מראש 2 דקות של דיבור קולח על עצמך. 2. מנה שלוש תכונות חיוביות ושלוש תכונות שליליות – השאלה בפני עצמה היא טריקית, משום שברור שיש תכונות שיכולות להיות שליליות או חיוביות, תלוי במצב. החוכמה היא "להודות" בתכונות הרעות שלכם כמובן, אבל לבחור את התכונות שהם כמה שפחות גרועות ושאינו רלוונטיות לעבודה אליה אתם מנסים להתקבל. 3. הסבר מהו DATABASE (בסיס נתונים) בשלושה משפטים לילד בן שלוש – לא, זו לא בדיחה. מדובר בשאלה שמופנה למועמדים למשרות ב- Google. שאלה זו מייצגת בכלל רשימת שאלות מוזרות ומפתיעות שיכולות להישאל בעיקר בראיונות עבודה לחברות סטארט אפ או חברות צעירות שמחפשות בעיקר עובדים יצירתיים ובלתי שגרתיים. במקרים כאלה מומלץ לחשוב על תשובה קצרה, מקורית, שנונה, אולי גם מצחיקה קצת והכי חשוב – להישאר נינוח ורגוע ולא להראות שהשאלה מפריעה לך באיזשהי צורה. 4. אם היית מנהיג של מדינה, באיזו מדינה היית בוחר ולאיזו בעיה היית ניגש דבר ראשון? אז קודם כל, מדובר בסוג השאלות שמעבר ליצירתיות נדרש כאן ידע כללי נרחב. אנשים שקוראים עיתונים ומעורים במצב הפוליטי והכלכלי במקומות שונים בעולם. לאנשים שהם פחות כאלה, אפשר לצאת מזה ע"י "בריחה" למדינה שאתם הכי מכירים ומעבר לזה אפשר לאלתר ולקוות שאף אחד לא יסתור אותך...

טיפים לראיון עבודה

לעיתים, ראיון החלומות שלך עומד בפתח, ואתה רק מחכה כדי להיגאל מהמרוץ אחר מודעות הדרושים... כל מה שעליך לעשות הוא לשים לב לכמה נקודות עיקריות שיעזרו לך לעבור ראיון עבודה בשלום: 1. התאמן והתכונן כראוי רצוי לעבור הכנה לראיון עבודה לפני שמתחילים "תקופת חיפושים" אינטנסיבית. וודא שאתה עונה בזריזות ובשטף דיבור קולח על כל השאלות הנפוצות שנשאלות בראיונות עבודה. וודא שעברת על שאלות קשות שעלולות לעלות בראיון עבודה. כדאי ומומלץ להתאמן מול חבר או קרוב משפחה כדי לקבל פידבק וכדי לתרגל את חוסר הנוחות שקיימת בישיבה אל מול אדם אחר. כדאי לחשוב על דוגמאות מעשיות כדי לתאר את היכולות והכישורים שלכם אל מול המראיין. בנוסף, הכן מראש תיקייה מסודרת ומרשימה עם מספר עותקים של קורות החיים שלך, עט ופנקס לרשימת הערות. 2. הגע בזמן הכוונה היא להגיע כחמש או עשר דקות לפני מועד הראיון. למה? כי תמיד כדאי לקחת זמן עודף, יכול להיות שתתקל בקשיים למצוא את המקום וזוהי שיטה טובה כדי להימנע מאיחורים. בנוסף, הגעה מספר דקות לפני המועד שנקבע מעידה על רצינות ודייקנות. 3. השאר רגוע בזמן הראיון, נסה להישאר כמה שיותר נינוח ורגוע, גם אתה לא מרגיש כך באמת – נסה לפחות להעמיד פנים שאתה רגוע. שמור על קשה עין עם המראיין ועל שפת גוף נינוחה ולא עצבנית מדי. שים לב שאתה מקשיב לכל השאלה לפני שאתה עונה, לקחת כמה שניות למחשבה זה בהחלט לגיטימי. 4. הראה מה אתה שווה ומה אתה יודע כשאתה מדבר על הישגיך במשרות הקודמות בהן הועסקת, נסה לקשרן באופן ישיר למה שהחברה מחפשת ולמטרותיו של הארגון אליו אתה מרואיין. נסה להפגין מידע אודות החברה, מה שתמיד ירשים את המראיין שלך.

טבלאות שכר הייטק 2023 

טכנולוגיה

תוכנה

תפקידבוגר2-3 שנים3-5 שניםמעל 5 שניםראש צוות
Data Security Expert
18-2021-2325-2828-32
Drivers/Kernel מפתח/ת18-2123-2528-3232-3535-42
Penetration (בדיקות לעולם ה security)
23-2626-2828-3032-34
Senior Security Researcher
28-3032-3735-4545-50
אבטחת מידע/malware18-2018-2222-2525-3035-40
איש/אשת אלגוריתמים (מחקר&פיתוח)20-2523-2627-3235-3838-42
בדיקות (QA)14-1616-1818-2020-2225-28
מהנדס/ת Post Sale
19-2222-2525-28
מהנדס/ת Pre Sale
18-2222-2525-28
מהנדס/ת Real Time20-2124-2828-3230-3432-35
מהנדס/ת אוטומציה18-2020-2424-2729-3032-34
מהנדס/ת מערכת
25-2727-2930-3532-35
מהנדס/ת תמיכה FAE15-1818-2121-2425-2728-33
מנהל מוצר
21-2425-2828-3030-35
מנהל/ת פרויקט
20-2221-2826-3130-32
מפתח Fullstack20-2125-2830-3232-3535-38
מפתח Python20-2122-2627-3232-3535-38
מפתח/ת C#/.NET20-2122-2627-3232-3535-38
מפתח/ת למובייל19-2122-2627-3032-3535-38
מתכנת ++C19-2122-2627-3232-3535-38
מתכנת Java19-2122-2627-3232-3535-38

חומרה מולטידספלינרי

תפקידבוגר2-3 שנים3-5 שניםמעל 5 שניםראש צוות
Analog Circuit
22-2627-3035+40 +
ASIC/VLSI20-2625-3030-3635+40+
Backend20-2522-2625-3540+40+
Board Design20-2522-2725-3030-3735+
FPGA20-2524-2825-3030-3535+
RF
20-2525-3030-3535+
מהנדס אלגוריתמים20-2424-3028-3835-4540+
מהנדס/ת אינטגרציה15-1717-2120-2424-2625+
מהנדס/ת וריפיקציה20-2525-2828-3535-4040+
מהנדס/ת מכונות בפיתוח14-1618-2222-2525-2825-30
מהנדס/ת מערכת
22-2424-2626-3028-31
מנהל/ת פרויקט שצמח/ה מפיתוח
22-2425-2828-3230-33

מערכות מידע

תפקידבוגר2-3 שנים3-5 שניםמעל 5 שניםראש צוות
BI
17-2222-2625-2828-31
DBA
17-2324-3131-3532-38
אנאליסט/ית
13-1718-2525-3026-35
מנתח/ת מערכות9-1212-1515-1818-2222-24

אינטרנט

תפקידבוגר2-3 שנים3-5 שניםמעל 5 שניםראש צוות
Affiliate Manager
10-1213-1616-2020-22
Media buyer
12-1415-1818-2020-22
מומחה SEO/SEM/PPC
9-1515-1818-2020-23
מומחה UI
12-1415-2219-2323-27
מנהל/ת פרויקט
18-2021-2424-27
מעצב/ת גרפי
9-1212-1515-1818-20
מפתח/ת Javascript/ Angular
22-2726-3032-3838-45
מתכנת PHP
20-2525-3232-4035-43

תשתיות

תפקידבוגר2-3 שנים3-5 שניםמעל 5 שניםראש צוות
DevOps
25-2830-3235-3737-42
מנהל/ת רשת
9-1112-1515-1817-22
מנהל/ת רשת LINUX
16-1919-2324-2930-32
תמיכה טכנית7-1010-1213-1717-2020-23

Biomed

Biomed

תפקידתפקיד ראשוןתפקיד שניתפקיד שלישיניהולי
פיזיקאי/ת15-2019-2525-3030-36
אלגוריתמאי/ת20-2221-2425-30
מהנדס/ת אפליקציה10-1313-1718-2222-26
מהנדס/ת V&V10-1213-1717-2222-28
מנהל/ת מוצר/פרויקט18-2020-2526-3030-35
מנהל/ת ניסויים קליניים15-1818-2020-2525-35
איש/אשת רגולציה9-1112-1515-2525-30
מנהל/ת רגולציה14-1717-2222-3025-31
מבקר/ת איכות6-88-1111-1412-15
מהנדס/ת אבטחת איכות9-1112-1515-25
מנהל/ת אבטחת איכות15-1617-2223-30
עורך/עורכת פטנטים10-1214-1620-3025-30

מטה

משאבי אנוש

תפקידתפקיד ראשוןתפקיד שניתפקיד שלישימנהל מחלקה
מנהל/ת גיוס13-1616-2020-24
מנהל/ת משאבי אנוש16-1919-2222-2727-32
רכז/ת גיוס9-1212-1414-18

שיווק ומכירות

תפקידתפקיד ראשוןתפקיד שניתפקיד שלישימנהל מחלקה
Marcom15-2020-2530-3535-40
איש/אשת שיווק ומכירות - אינטרנט7-1010-1515-1818-25
כתב/ת שיווק/טכני9-1213-1516-1819-24
מנהל/ת מכירות בינלאומי15-2020-2525-3030-38
מנהל/ת מכירות ישראל8-1110-1413-2020-25
מנהל/ת שיווק בינלאומי15-2020-2525-3032-35
מנהל/ת שיווק ישראל12-1617-2020-2525-30
מנהל/ת תיקי לקוחות8-1010-1413-1818-20
מתאם/מת מכירות/שיווק7-99-1211-1414-18
פיתוח עסקי
25-3030-3535-38

בכירים

בכירים

תפקיד50-150 עובדים בארגון150-500 עובדים בארגוןמעל 500 עובדים בארגון
דירקטור/ית מוצר40-4545-5050-55
דירקטור/ית מכירות25-3030-4040-50
דירקטור/ית פיתוח45-5050-5555-60
דירקטור/ית שיווק40-4545-5050-55
מנכ"ל/ית60-7070-8080-100
סמנכ"ל/ית מערכות מידע/מנמ"ר40-4545-5050-60
סמנכ"ל/ית כספים35-4040-4550-60
סמנכ"ל/ית מחקר ופיתוח50-5555-6060-70
סמנכ"ל/ית פיתוח עסקי45-5050-5555-60
סמנכ"ל/ית שיווק ומכירות43-4545-4747-50
סמנכ"ל/ית תפעול45-5050+55+
סמנכ"ל/ית משאבי אנוש25-3030-3540-45


לכל אחד מאתנו, בין אם הוא מנכ"ל ובין אם הוא עובד מן המניין, מגיעות זכויות על פי החוק. ככלל, רוב  זכויות העובדים מעוגנות בחוקים הנקראים חוקי מגן, אשר כשמם כן הם: מטרתם להגן על העובדים. לכן על חלק ניכר מהזכויות המוענקות לעובדים במשק הישראלי, לא ניתן לוותר ועובד שוויתר על זכויות אלה - ויתורו אינו תקף.
ריכזנו עבורכם, בעזרתו של עו"ד דוד בכור המלווה את החברה בכל הקשור לתחום יחסי העבודה,  את הזכויות העיקריות והחשובות ביותר שנועדו להגן עליכם. חשוב שתדעו ושתוודאו שאכן אתם מקבילים ממעסיקים את כל הזכויות להן אתם זכאים. כמובן שמדובר בהוראות כלליות בלבד, ויש לבחון ולבדוק כל מקרה לגופו ובהתאם לנסיבותיו.


קצת הגדרות:• עובד שעתי / יומי - אם שכר העבודה משולם על בסיס שעת עבודה או על בסיס יום עבודה. • עובד חודשי - עובד ששכרו מחושב על בסיס חודשי קבוע. • מעסיק בפועל - מי שאצלו מועסק עובד של קבלן כח אדם. • הסכם קיבוצי - הסדר חוזי בין ארגוני עובדים מצד אחד וארגוני מעסיקים מצד שני המסדיר נושאים כגון: תנאים סוציאליים, שעות עבודה, הסדרים פנסיוניים וכו'. ככלל, ההוראות שבהסכם קיבוצי נועדו להטיב עם העובדים מעבר לקבוע בחוק.
הסכם קיבוצי כללי וצו הרחבה בענף אספקת שירותי כח אדם - הסכם שנחתם בין ארגוני חברות כח האדם לבין הסתדרויות העובדים, אשר הורחב בצו ע"י הממשלה בחודש ספטמבר 2004. הסכם זה מגדיר את תנאי העסקתם מעבר למוגדר בחוק. זכויות העובדים מכוח צו ההרחבה אינן ניתנות לויתור.
יש חוקים והסכמים קיבוציים המגנים עליכם ומיטיבים עמכם. להלן תמצית עקרי הזכויות:
• שעות עבודה :שבוע עבודה הינו בן 43 שעות. עבור עבודה בשעות נוספות, יהיה העובד זכאי לתוספת לשכרו לשעה על כל שעה נוספת, עפ"י הוראת חוק שעות עבודה ומנוחה. עבור עבודה במשמרות, יהיה העובד זכאי לתשלום בהתאם לקבוע בהסכם הקיבוצי או בצו ההרחבה החל עליו בהתאם לעיסוקו, ואם לא חל הסכם קיבוצי או צו, אז לפי הפירוט כדלקמן- עבור משמרת שנייה יהיה זכאי לתשלום בשיעור בין 120% ל 125%, ובעבור משמרת שלישית בשיעור של 130% לבין 150%.
• הודעה בדבר תנאי עבודה:כל מעסיק חייב למסור לעובדו לא יאוחר מ- 30 ימים מהיום שהעובד התחיל לעבוד אצלו, הודעה בכתב המפרטת את תנאי העבודה ובכלל זה: פרטי העובד ופרטי המעסיק, תאריך תחילת העבודה או תקופת העבודה (אם החוזה הוא לתקופת קצובה), העובדה כי החוזה אינו לתקופה קצובה, תיאור עיקרי של התפקיד, פרטי הממונה הראשי, התשלומים המשתלמים לעובד כשכר עבודה ומועד התשלומים או דירוג העובד אם מועסק ע"פ הסכם קיבוצי, אורך יום העבודה או שבוע העבודה, יום המנוחה השבועית, תשלומים סוציאליים לקופות גמל או קרנות פנסיה שמות הגופים להם מועברים התשלומים, מעסיק החתום על הסכם קיבוצים או מעסיק שהוא חבר בארגון מעסיקים שהוא צד להסכם קיבוצי ימסור את שם ארגון העובדים החתום על אותו הסכם.
• שכר מינימום: הזכות לשכר מינימום הינה זכות יסוד המטילה על המעסיקים שאינם מקיימים אותה עונשים כבדים. החוק קובע כי עובד שמלאו לו 18 שנים, המועסק במשרה מלאה כנהוג במקום עבודתו (אך לא יתר מ- 186 שעות) זכאי לקבל שכר שלא יפחת משכר המינימום. נכון ליום 1.7.2016 גובה שכר המינימום לחודש הוא 4,825 ש"ח וגובה שכר המינימום לשעה הוא 25.94 ₪. המעסיק חייב להציג במקום בולט לעין מודעה ובה גובה שכר המינימום המעודכן.
• שוויון ההזדמנויות בעבודה:עובד זכאי שלא יפלו אותו על רקע מין, נטייה מינית, המעמד האישי, הורות, הריון, גיל, גזע, דת, לאומיות, ארץ מוצא, השקפה, שיוך למפלגה, משך תקופת המילואים או מחמת מוגבלות בקבלתו לעבודה, תנאי עבודתו, קידום בעבודה, הכשרה מקצועית, פיצויי פיטורים והטבות אחרות.
• הפסקות ומנוחה:ביום עבודה של לפחות שש שעות, זכאי העובד להפסקה לצורך מנוחה וארוחה ל3/4 שעה לפחות (בערב חג ל- חצי שעה לפחות). במהלך הפסקה זו מותר לעובד לצאת ממקום העבודה אלא אם נוכחותו במקום העבודה היא הכרחית והמעסיק דרש ממנו להישאר. זמן הפסקה זה הוא לא חלק משעות עבודה אלא אם המעסיק דרש מהעובד להישאר בעבודה כאמור.
• המנוחה השבועית:בדרך כלל, המנוחה השבועית של עובד הוא לפחות 36 שעות רצופות. אם העובד הוא יהודי, המנוחה השבועית תכלול את יום השבת ואם העובד אינו יהודי, את יום המקובל על העובד כיום המנוחה השבועית (יום שישי- שבת או ראשון).גמול שעות נוספות ועבודה במנוחה השבועית:אסור למעסיק להעביד עובדים בשעות נוספות או במנוחה השבועית אלא אם ניתן היתר לעשות כן על ידי שר העבודה והרווחה.אם עובד מועבד ביום עבודה רגיל שעות נוספות, המעסיק חייב לשלם לו לפחות 125% משכר העבודה הרגיל עבור השעתיים הראשונות ו-150% לפחות בעד כל שעה נוספת שלאחריהן.אם עובד מועסק במנוחה השבועית, חייב המעסיק לשלם לו בעד שעות העבודה, לפחות 150% משכר הרגיל של העובד. אם עובד מועסק בשעות נוספות במנוחה השבועית, הוא יהיה זכאי לגמול עבור העבודה במנוחה השבועית בצירוף הגמול עבור השעות הנוספות (זאת אומרת : 150% עבור המנוחה השבועית + 25% עבור השעה הנוספת).
• חופשה שנתית:חופשה זה חשוב...לכן מגיעה לך מכסת חופשה. ככל, עובד המועסק במתכונת של 5 ימי עבודה בשבוע זכאי ל- 12 ימי חופשה בשנה, במהלך 4 השנים הראשונות לעבודתו. מכסה זו מתעדכנת בהתאם לוותק. במידה ואתם  עובדים במשרה חלקית, תהיו זכאים לימי חופשה באופן יחסי. כל עובד זכאי לחופשה שנתית.להלן פירוט של מספר הימים להם זכאי עובד עפ"י וותק במקום עבודה (ישנם ענפים במשק בהם נקבעו תנאים עדיפים בענין):


דמי נסיעה:כל עובד הזקוק לתחבורה ציבורית כדי להגיע למקום עבודתו זכאי להשתתפות מעסיקו בהוצאות הנסיעות גם אם הוא חייב לנסוע באוטובוס שתיים או שלוש תחנות לפחות, כדי להגיע למקום עבודתו. תקרת החזר הוצאות הנסיעה ליום עבודה היא 22.60 ש"ח. הוצאות הנסיעה תקבענה לפי מחיר נסיעה מוזל באוטובוס ציבורי או כרטיס מנוי חודשי מוזל ממקום מגורי העובד למקום עבודתו, על יסוד כרטיס הנחה של מספר נסיעות, אם קיים כרטיס הנחה כזה.יצוין כי אם העובד מוסע למקום העבודה, לא יהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעות. כמו כן, אם הוא מוסע לכיוון אחד בלבד, העובד יהיה זכאי עד למחצית הסכומים הנ"ל. עובד הנעדר מעבודתו לא יהיה זכאי להחזר נסיעות עבור אותו יום.
• דמי מחלה:עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה יהיה זכאי לקבל ממעסיקו עבור היום השני והשלישי של ההיעדרות כאמור 50% משכר העבודה שהיה זכאי לו אילו המשיך לעבוד. בעבור היום הרביעי ואילך העובד יהיה זכאי ל 100% משכר העבודה לו היה זכאי אילו עבד.
• דמי חגים:עובד שעתי/יומי לאחר 3 חודשי עבודה במקום העבודה שלא נעדר מהעבודה בסמוך ליום החג (יום אחד לפני ויום אחד אחרי) אלא בהסכמת המעסיק, יהיה זכאי לתשלום מלא עבור תשעה ימי חג. עובד המשתכר על בסיס חודשי לא יהיה זכאי לתשלום נפרד עבור היעדרות בימי חג.
• דמי הבראה:עובד זכאי לדמי הבראה אם עבד באותו מקום עבודה שנה אחת לפחות. גובה דמי הבראה ליום 378 ש"ח (החל מ 1/07/14). מספר ימי ההבראה המגיעים לעובד בהתאם לוותקו בעבודה הם 5 ימים בעד השנה הראשונה ; 6 ימים בעד השנה השנייה והשנה השלישית (בעד כל אחת מהן) ; 7 ימים בעד השנה הרביעית עד העשירית. (הרשימה נמשכת). דמי ההבראה מחושבים בהתאם לשיעור משרתו של העובד.
• ביטוח פנסיוני: ב 1/1/08 נכנס לתוקפו ההסכם הקיבוצי הכללי לביטוח פנסיוני מקיף במשק. הסכם זה עיקרו החלת חובת קיום הסדר פנסיוני לכלל העובדים המועסקים במשק שלגביהם לא קיים הסדר פנסיוני המיטיב עמם. בהתאם לצו כל עובד (החל מגיל 21 -לגבר ו-20 לאישה ועד לגיל פרישת חובה ע"פ החוק, וקבלת קצבה) יהיה זכאי לביצוע הפרשות לפנסיה לכשישלים 6 חודשי עבודה. כמו כן, עובד שהתחיל לעבוד במקום עבודה והינו בעל ביטוח פנסיוני יהיה זכאי להיות מבוטח מיום עבודתו הראשון, כאשר ביצוע ההפרשות יחל לאחר שלושה חודשי עבודה – רטרואקטיבית או בתום שנת המס המוקדם מביניהם. העובד רשאי לבחור באופן עצמאי וללא כל השפעה מצד המעסיק את סוג הביטוח הפנסיוני בו יבוטח, ואת זהות הגורם אליו ו/או באמצעותו יופקדו הכספים.
• הודעה מוקדמת לפיטורים או להתפטרותהעובד זכאי להודעה מוקדמת אם המעסיק מחליט לפטר אותו ומעסיק זכאי להודעה מוקדמת אם העובד מחליט להתפטר.עובד המשתכר על בסיס חודשי זכאי להודעה מוקדמת באופן הבא :במהלך 6 חודשי העבודה הראשונים- הודעה של יום אחד בשל כל חודש עבודה.החל מהחודש השביעי ועד תום שנת עבודתו הראשונה- של 6 ימים, בתוספת של יומיים וחצי בשל כל חודש עבודה בתקופה האמורה. לאחר שנת עבודתו הראשונה - של חודש ימים.עובד המשתכר על בסיס יומי או שעתי זכאי להודעה מוקדמת באופן הבא :במהלך שנת עבודתו הראשונה - של יום אחד בשל כל חודש עבודה. במהלך שנת עבודתו השנייה - של 14 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה , במהלך שנת עבודתו השלישית - של 21 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה. לאחר שנת עבודתו השלישית - של חודש ימים.המעסיק יכול לוותר על נוכחותו של העובד בעבודה במהלך תקופת ההודעה אם משלם לעובד פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל של העובד בעד התקופה שוויתר על עבודתו.
• פיצויי פיטוריםעובד שעבד אצל מעסיק אחד או באותו מקום עבודה 12 חודשים זכאי לקבל מהמעסיק שפיטרו פיצויי פיטורים. אם עובד עבד באותו מקום עבודה והתחלפו המעסיקים הוא זכאי לקבל מהמעסיק הקודם פיצויי פיטורים בעד תקופת העבודה אצלו אלא אם כן קיבל על עצמו המעסיק החדש לשלם את הפיצויים עבור אותה תקופה.אם לא הוכח אחרת, פיטורים בסמוך לסוף שנת העבודה הראשונה ייראו כאילו נעשו מתוך כוונה להימנע מלשלם פיצויי פיטורים, והעובד זכאי לפיצויים.חישוב פיצויי הפיטורים:ככלל, שיעור פיצויי פיטורים הוא שכר חודש אחד לכל שנת עבודה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה. השכר שישמש בסיס לפיצויים הוא השכר האחרון של העובד. אם חל שינוי זמני בשכר האחרון של העובד, יחושבו הפיצויים לפי שכר העובד כאילו לא חל שינוי כאמור. כמן כן, אם חלה הפחתה בשכרו של העובד, יראו כשכר אחרון לגבי התקופה שלפני ההפחתה, את שכרו של העובד לפני ההפחתה.אם עובד משתכר על בסיס שעתי ושעות עבודתו משתנות מחודש לחודש, יש לחשב את שכרו לצורך פיצויי פיטורים לפי שכרו הממוצע ב- 12 החודשים שקדמו לפיטורים.אם עובד עבר מעבודה חלקית לעבודה מלאה או מעבודה מלאה לעבודה חלקית, יחושב שכרו האחרון לגבי כל אחת מתקופות העבודה לפי שכרו ערב פיטוריו באופן יחסי למידת החלקיות של עבודתו.חיפוש עבודה עלול להיות משימה מאתגרת ולעתים קרובות מכריעה. מזיהוי הזדמנויות מתאימות ויצירת יישומים מותאמים אישית ועד הכנה לראיונות ומעבר לכך, זה דורש אסטרטגיה מובנית היטב והרבה חוסן אישי. החדשות הטובות הן שעם הכלים וההכוונה הנכונים, המשימה המפחידה הזו עשויה להפוך לתהליך בר ניהול ואפילו מתגמל. מאמר זה נועד להבהיר את המסע של חיפוש העבודה, לספק טיפים חשובים כיצד לעשות זאת נכון, וכל זאת ועוד על מנת שתוכלו לסגל לעצמכם יתרון בשוק העבודה התחרותי. בואו לצלול פנימה ולהפוך את חיפוש העבודה שלכם למוצלח ויעיל!
תכנון חיפוש העבודההשלב הראשוני בתהליך חיפוש העבודה הוא תכנון. תכנון יסודי חוסך זמן ומאפשר לכם לרכז את המאמצים שלכם במקום בו יש סיכוי גבוה יותר שיניבו תוצאות. ההמלצה שלנו? צרו גיליון אלקטרוני לתיעוד המשרות שאליהן הגשתם מועמדות, תאריך הגשת הבקשה, כל תגובה שהתקבלה ופרטים רלוונטיים נוספים. בדרך זו, תוכלו לעקוב בקלות אחר המועמדויות שלכם במהלך חיפוש העבודה, מה שעשוי להיות מועיל במיוחד בעת הגשת מועמדות למספר תפקידים במקביל .
הבנת שוק העבודההבנת שוק העבודה היא חלק חיוני בחיפוש עבודה. בין אם אתם בוגרי לימודים טריים או בעלי מקצוע ותיקים, הבנת השוק והמגמות העדכניים ביותר בתחומכם עשויה לתת לכם יתרון על פני מועמדים אחרים, ולהפוך את חיפוש העבודה שלכם ליעיל הרבה יותר. בדקו את סוגי התפקידים הקיימים בתחומכם, לאילו כישורים יש ביקוש גבוה, ומהם האיזורים הגיאוגרפיים המועדפים ביותר לתחום העבודה שלכם. השתמשו בפלטפורמות מקוונות כמו LinkedIn או Facebook על מנת להתעדכן בשוק העבודה ולשמור על חיפוש העבודה שלכם רלוונטי וממוקד.
בחינת דרכים שונות להזדמנויות עבודהבעת חיפוש עבודה, עשוי להיות עבורכם מועיל לחקור דרכים שונות כדי לחשוף כמה שיותר הזדמנויות עבודה פוטנציאליות. מלבד פורטלי דרושים פופולריים, אתם יכולים גם לחפש מקומות פנויים בדפי הקריירה של החברות בהן אתם מעוניינים. בדיקה קבועה של דפים אלה יכולה להעניק לכם יתרון, שכן חברות מסוימות עשויות לפרסם משרות פנויות באתר שלהן לפני פרסום במקומות אחרים. בנוסף, אל תזלזלו בכוחה של המדיה החברתית בחיפוש העבודה שלכם. חברות רבות משתמשות בפלטפורמות כמו אינסטגרם או פייסבוק כדי להכריז על משרות פנויות, בעוד שלאחרות עשויים להיות דפי גיוס ייעודיים.
דרך נוספת היא ירידי תעסוקה, פיזיים ווירטואליים כאחד. אירועים אלו מספקים הזדמנות מצוינת לפגוש מעסיקים פוטנציאליים ולגלות משרות שאולי לא שקלתם. שימו עין על אירועים באזורכם והגיעו מוכנים לעשות רושם טוב.
לבסוף, אל תשכחו את סוכנויות הגיוס וחברות כוח אדם. סוכנויות אלו עובדות ישירות עם חברות המעוניינות למלא משרות פנויות והן עשויות להיות דרך מצוינת עבורכם להכניס רגל בדלת. עם זאת, חשוב לוודא שהסוכנויות אליהן אתם פונים הן בעלות מוניטין ומתאימות ליעדי חיפוש העבודה שלכם. קראו עוד על היתרונות של חיפוש עבודה דרך חברת כוח אדם >> .
בעזרת שימוש ברשת רחבה יותר בחיפוש העבודה, אתם למעשה מגדילים את הסיכויים שלכם למצוא תפקיד שתואם את כישוריכם ושאיפות הקריירה שלכם. לכן, בעת חיפוש עבודה ואיתור משרות, אמצו לכם מגוון דרכים.
התאמת קורות החיים שלכםטעות נפוצה שנעשית בדרך כלל במהלך חיפושי עבודה היא שליחת קורות חיים ומכתבי מוטיבציה זהים עבור כל המעסיקים הפוטנציאליים. כדי לעשות זאת נכון, עליכם להתאים את קורות החיים שלכם לכל משרה ספציפית אליה אתם מגישים מועמדות. הדגישו את הכישורים והחוויות הרלוונטיים ביותר לכל תפקיד. זה מראה שהקדשתם זמן להבין את התפקיד, וכן, מגדיל את הסיכויים שלכם להיבלט מבין מועמדים אחרים במהלך חיפוש העבודה

טוורקינג ובניית קשריםהיבט שלעתים קרובות מתעלמים ממנו במהלך חיפוש עבודה הוא נטוורקינג. הפתגם הישן, “זה לא מה שאתה יודע, אלא מי אתה מכיר”, עדיין נכון גם היום. בניית קשרים עם אנשים בתעשייה שלכם עשויה לתת לכם מידע פנימי על משרות שאולי אפילו לא פורסמו עדיין. לינקדאין, פורומים ספציפיים לתעשייה ואירועי נטוורקינג עשויים להיות מקומות מצוינים להתחיל לבנות את מערכות היחסים הללו במהלך חיפוש העבודה שלכם.
הכנה לראיונות עבודהאפילו חיפוש העבודה היסודי ביותר עלול להיכשל אם אינכם מוכנים כראוי לראיונות. כשמזמנים אתכם לראיון עבודה, חקרו את החברה והתפקיד ביסודיות, הכינו שאלות ותרגלו מענה על שאלות נפוצות בראיון. תוכלו אפילו לעשות סימולציה עם חברים שאתם סומכים על דעתם, או התאמנו מול המראה על ניסוח משפטים ועל שליטה בשפת הגוף שלכם. מוכנות ראויה עשויה לעשות את ההבדל בין קבלת הצעת עבודה לקבלה ממשית למשרה!
לסיכום, חיפוש עבודה עלול להיות מסובך, אבל על ידי אימוץ הגישה הנכונה, אתם יכולים לשפר משמעותית את הסיכויים שלכם למצוא ולהתקבל למשרת חלומותיכם. זכרו שחיפוש עבודה אינו רק מציאת כל עבודה, אלא מציאת העבודה המתאימה בה תוכלו לשגשג ולצמוח באמת.
בהצלחה!

מסלול התקשרות

השמה- איתור וגיוס המועמד יתבצע ע"י צוות הגיוס של Job4You. העובד ייקלט באופן מיידי לארגון. הארגון יחויב בתשלום עמלה חד פעמית.

רמת דיוק והתאמה של 96 אחוזי הצלחה בגיוס העובדים איתור מועמדים דרך פלטפורמות ייחודיות ונטוורקינג של היי-טק

אחריות וליווי צמוד מרגע הגיוס ועד קליטת העובד בחברה וגם אחריה

השאירו פרטים ואחד מאיתנו יצור אתכם קשר במידי